APVV-20-0118

Ligno3Dscan

 

APVV-20-0118

Detekcia 3D CT a optimalizácia výťažnosti bukovej guľatiny

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

Detekcia 3D CT a optimalizácia výťažnosti bukovej guľatiny

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-20-0118)

NLC – LVÚ Zvolen

08/2021 – 06/2025

249 926,- EUR

Dr. Ing. Tomáš Bucha

Anotácia:

Efektívne využitie a reprodukcia obnoviteľných zdrojov vrátane drevnej suroviny je zásadnou podmienkou úspešnej transformácie spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike. Súčasťou zelenej transformácie ekonomiky je aj lesnícko-drevársky sektor. Spoločným slovenským aj európskym strategickým cieľom je štrukturálna zmena lesného hospodárstva a nadväzujúcich spracovateľských odvetví na sektor s vysokou pridanou hodnotou s využitím princípov kaskádového využitia dreva, podpora digitalizácie a technologickej modernizácie sektora. V kontexte uvedeného sa v predkladanom projekte zameriavame na účinnejšie zhodnotenie bukovej guľatiny v procesoch druhovania, primárneho a sekundárneho spracovania, a to na základe detekcie chýb dreva na novej kvalitatívnej úrovni prostredníctvom prelomovej technológie 3D CT (počítačová tomografia) skenera.

Hlavným cieľmi výskumu je experimentálne preukázať a v laboratórnych podmienkach validovať koncept využitia 3D CT technológie pri zhodnotení bukovej guľatiny. Výskum znakov kvality sa sústredí na identifikáciu hrčí, stržňa, jadrového a belového dreva, trhlín a hniloby.

Z pohľadu producentov dreva výskum detekcie vnútorných chýb prinesie spresnenie postupov druhovania dreva. Z pohľadu spracovateľov dreva je detekcia chýb kľúčová pre optimalizáciu procesu piliarskeho spracovania výrezov. V oboch prípadoch predpokladáme významný prínos pre zvýšenie výťaže pri krátení dreva a maximalizácia pridanej hodnoty z vyprodukovanej drevnej suroviny pri výrobe produktov z dreva. Osobitným prínosom je, že detekcia chýb a kvalitatívnych znakov dreva potrebná pri druhovaní a realizovaná producentom dreva bude previazaná so simulovaným portfóliom výrobkov realizovaným cez rezný plán v drevospracujúcom podniku. Uvedené prepojenie informácii dvoch oddelených subjektov bude realizované tak, aby viedlo k zvýšeniu hodnotovej produkcii producenta aj spracovateľa dreva.