AF4EU

 Agroforestry Business Model Innovation Network

Názov projektu

Zdroj financovania:

Riešiteľské inštitúcie:

Doba riešenia:

Rozpočet:

Zodpovedný riešiteľ:

AF4EU – Agroforestry Business Model Innovation Network

Horizon Europe

Univerzita Santiago de Compostela, Španielsko: koordinátor
NLC-LVÚ Zvolen: partner, celkom 12 partnerov v konzorciu

01/2023 – 01/2025

125 875,- EUR rozpočet pre NLC

Ing. Michal Pástor PhD.

Anotácia:

Cieľom projektu je rozšírenie Agrolesníckej inovačnej siete (AFINET) a výmena skúseností v agrolesníctve prostredníctvom vytvorenia regionálnych agrolesníckych inovačných sietí. Projekt sa zameriava na posilnenie ziskovosti a udržateľnosti agrolesníckych aktivít v jednotlivých regiónoch, identifikáciu praktických biznis modelov a šírenie poznatkov v cieľových skupinách.

Ďalšie informácie:

https://af4eu.eu/