Odbory LVÚ

ODBORY NLC – LVÚ ZVOLEN

ODBOR EKOLÓGIE LESA

 1. rieši projekty a úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblastiach:
  aa) lesníckej meteorológie a bioklimatológie, vodnej bilancie, zmeny klímy a kvality ovzdušia vo vzťahu k lesným ekosystémom,
  ab) lesných pôd, lesného stanovišťa, výživy drevín, lesníckej fytocenológie a typológie, druhovej a štrukturálnej diverzity lesných ekosystémov,
  ac) uhlíkového cyklu a bilancovania zásob uhlíka v lesoch a lesnej krajine,
  ad) modelovania a geoinformatiky zameranej na dynamiku lesných ekosystémov,
  ae) ekofyziológie lesných drevín, ekológie lesa a vybratých oblastí environmentalistiky,
 2. realizuje úlohy Čiastkového monitorovacieho systému Lesy v kontexte monitoringu životného prostredia SR, vrátane reportingu v rámci medzinárodných záväzkov voči ICP Forests,
 3. prevádzkuje sieť trvalých monitorovacích plôch medzinárodného monitoringu lesov ICP Forests (I. a II. úroveň) a iné výskumné plochy a objekty v rozsahu zamerania odboru,
 4. podieľa sa na inventarizácii skleníkových plynov v sektore LULUCF, vypracovaní správ a plnení ďalších záväzkov súvisiacich s medzinárodnými dohovormi v danej oblasti,
 5. zovšeobecňuje svoje poznatky pre širšiu aplikáciu v ďalších vedných odboroch,
 6. participuje na tvorbe analýz, koncepcií a stratégií v sektoroch lesného hospodárstva a životného prostredia,
 7. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania odboru,
 8. zabezpečuje činnosť Centrálneho lesníckeho laboratória, ktoré vykonáva:
  ha) chemické analýzy vzoriek jednotlivých zložiek lesných a iných ekosystémov (voda, biomasa, pôda, kaly, sedimenty),
  hb) sledovanie kvality vykonávaných analýz v rozsahu svojej činnosti podľa normy ISO 17 025 vrátane účasti v medzilaboratórnych kruhových testoch;

ODBOR PESTOVANIA LESA

 1. rieši výskumné projekty a úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblastiach:
  aa) vývoja pôvodných i zmenených lesných ekosystémov v prírodných podmienkach Slovenska,
  ab) semenárstva, genetiky a šľachtenia lesných drevín, s osobitným dôrazom na asistovanú migráciu a adaptáciu lesov na zmenu klímy,
  ac) lesného škôlkárstva, zakladania, a pestovania lesných porastov pôvodných aj introdukovaných drevín,
  ad) využívania lesných drevín v agrolesníckych systémoch, a pri revitalizácii, zvyšovaní biodiverzity a adaptácii krajiny na zmenu klímy,
 2. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania odboru,
 3. zovšeobecňuje svoje poznatky pre širšiu aplikáciu v ďalších vedných odboroch,
 4. spravuje trvalé výskumné plochy a demonštračné objekty v rozsahu svojho odborného zamerania,
 5. zabezpečuje prevádzku a činnosť Lesníckeho arboréta Kysihýbel,
 6. zabezpečuje kontrolu lesného reprodukčného materiálu v zmysle Zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a súvisiacich predpisov, v rámci ktorej vykonáva:
  fa) kontrolnú, evidenčnú a inšpekčnú činnosť v oblasti sledovania pôvodu, kvality a dodržiavania pravidiel prenosu lesného reprodukčného materiálu,
  fb) správu banky semien lesných drevín v súčinnosti s podnikom LESY SR, š. p.,
  fc) školiacu a konzultačnú činnosť v danej oblasti,
 7. zabezpečuje činnosť akreditovaného semenárskeho laboratória ISTA, poskytujúceho testovanie kvality osiva lesných drevín na úrovni medzinárodných štandardov;

ODBOR OCHRANY LESA

 1. rieši výskumné projekty a úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblastiach:
  aa) integrovanej ochrany lesa pred abiotickými, biotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi,
  ab) metód diagnostikovania a monitoringu škodlivých činiteľov, vrátane inváznych nepôvodných organizmov,
  ac) hodnotenia zdravotného stavu lesa a prognóz jeho vývoja,
  ad) ekológie, etológie a manažmentu poľovnej zveri, a jej vplyvu na lesný ekosystém,
 2. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania odboru,
 3. testuje biologickú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v lesoch pre účely autorizácie,
 4. vytvára a prevádzkuje elektronické nástroje súvisiace s ochranou lesa pre zlepšenie transferu poznatkov a komunikáciou s lesníckou praxou,
 5. odborne zabezpečuje správu účelového poľovného revíru Pri dube a trvalé výskumné plochy v rozsahu svojho odborného zamerania,
 6. zabezpečuje činnosť lesníckej ochranárskej služby ako orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa v zmysle Zákona o lesoch, v rámci ktorej:
  fa) kontroluje plnenie povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení vykonaných podľa tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu lesa,
  fb) monitoruje zdravotný stav lesov a výskyt škodlivých činiteľov, vypracúva prognózy a vydáva signalizačné správy,
  fc) vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa,
  fd) posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov;

ODBOR MANAŽMENTU LESA

 1. rieši výskumné projekty a úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblastiach:
  aa) dendrometrie, rastu a produkcie lesa a jeho modelovania,
  ab) inventarizácie a monitorovania stavu lesov s dôrazom na bezkontaktné spôsoby zisťovania dendrometrických veličín na báze diaľkového prieskumu Zeme,
  ac) ekonomickej optimalizácie, lesníckeho plánovania a podpory rozhodovania pre rôzne ciele a koncepty manažmentu lesa,
  ad) participatívneho spravovania lesov a platieb za ekosystémové služby lesov,
  ae) udržateľnosti komplexného využitia dreva s ohľadom na environmentálne a sociálne podmienky a obmedzenia,
 2. podieľa sa na vývoji, overovaní a zavádzaní nových metód hospodárskej úpravy lesov,
 3. spravuje trvalé výskumné plochy a demonštračné objekty v rozsahu svojho odborného zamerania,
 4. metodicky zabezpečuje Národnú inventarizáciu a monitoring lesov Slovenskej republiky,
 5. podieľa sa na tvorbe politík, koncepčných a strategických dokumentov týkajúcich sa lesníctva na národnej aj medzinárodnej úrovni,
 6. podieľa sa na zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov EU, medzinárodných dohôd a programov v oblasti lesníctva,
 7. vyhotovuje analýzy stavu, prognózy vývoja lesov, produktov a služieb lesníctva, vypracúva správy o stave lesov,
 8. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania odboru;

CENTRUM EXCELENTNOSTI LESNÍCKO-DREVÁRSKÉHO KOMPLEXU (LIGNOSILVA)

 1. je spoločným výskumným centrom NLC a Výskumného ústavu papiera a celulózy Bratislava a. s. (VÚPC a. s.) zameraným na riešenie 4 nosných vedeckých multidisciplinárnych programov:
  aa) lesné zdroje, udržateľná produkcia dreva v podmienkach zmeny klímy a rozvoj systémov pre podporu rozhodovania v reťazci produkcie, spracovania a využitia dreva,
  ab) 3D skenovacie technológie pre detekciu chýb dreva a laserové technológie piliarskeho spracovania zamerané na zvyšovania pridanej hodnoty,
  ac) recyklačné a kaskádové systémy využitia dreva a odpadov z výroby papiera a energetického využitia dendromasy,
  ad) celulózo-papierenské technológie orientované na zlepšovanie multifunkčných vlastností papiera a vývoj biodegradovateľných obalov,
 2. v súčinnosti s oddelením hospodárskej správy NLC zabezpečuje prevádzku technologického parku CE LignoSilva v areáli biologickej základne Stráž pri Zvolene,
 3. poskytuje služby súvisiace s využitím prototypových liniek a technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely, vrátane odborných stáží, tréningov a poradenstva v oblasti zamerania centra,
 4. vytvára prostredie, integruje a implementuje interdisciplinárne projekty výskumu a vývoja na báze partnerstiev s výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom v oblasti vedeckého zamerania centra,
 5. spolupracuje s národnými a medzinárodnými výskumnými inštitúciami v oblasti mobility vedeckovýskumných pracovníkov, diplomových a doktorandských prác, a realizácie stáží,
 6. spolupracuje a participuje na činnosti Európskej lesníckej technologickej platformy,
 7. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania centra,
 8. riadi činnosť výskumnej stanice Gabčíkovo;

VÝSKUMNÁ STANICA GABČÍKOVO

 1. zabezpečuje riešenie výskumných a odborných úloh programu udržateľná produkcia dreva v podmienkach zmeny klímy, s osobitným zameraním na rýchlorastúce dreviny a nížinné lesy,
 2. vytvára prostredie pre implementáciu interdisciplinárnych projektov výskumu a vývoja s výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom v oblasti vedeckého zamerania centra,
 3. v súčinnosti s oddelením hospodárskej správy NLC a VÚPC a. s. zabezpečuje prevádzku inkubátora pre výskum papiera zriadenú v rámci výskumných aktivít centra,
 4. zabezpečuje projektovú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu zamerania výskumnej stanice;