VIPLES

Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva
VIPLES

VIPLES sa zameriaval na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesníckodrevárskeho sektora (LDS) založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze princípov zelenej ekonomiky. Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa bola realizácia excelentného výskumu v prioritných oblastiach Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK), najmä v oblasti zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory energetickej sebestačnosti Slovenska v oblasti produkcie a využitia lesnej biomasy a vývoja účinných opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.

Výskum sa realizoval v nasledovných oblastiach:

a) výskum a inovácie v oblasti intenzifikácie produkcie drevnej hmoty s dôrazom na biomasu pre energetické účely,

b) podpora rozhodovania pre trvalo udržateľné využívanie produkcie lesov v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach,

c) výskum inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa kalamitných a inváznych organizmov v lesoch Slovenska ako nástroja na znižovanie environmentálnych rizík pri produkcii dreva.

Hlavným odberateľom výsledkov projektu z praxe je podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR, š. p.) v zmysle zmluvy č. CZč.5592/2015/LSR. Ďalšími možnými odberateľmi výskumu sú aj iné štátne a neštátne subjekty hospodáriace v lese, univerzity (napr. Technická univerzita vo Zvolene) a výskumné ústavy (napr. Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav a pod).

Výstupy boli spracované do podoby PDF súborov a boli a umiestnené na web NLC, kde sú prístupné pre všetkých potencionálnych odberateľov. Výsledkom riešenia úlohy boli nasledovné hlavné výstupy pre zadávateľa projektu.

 1. Komplexné hodnotenie potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie v podmienkach SR s rámcovým návrhom optimalizačných postupov.
  Nájdete tu: formát PDF
 2. Metódy a postupy intenzifikácie produkcie dreva v porastoch rýchlorastúcich drevín a sortimentov vysokej kvality u vybraných hospodárskych drevín.
  Nájdete tu: formát PDF, formát PDF
 3. Návrh inovatívnej metodiky ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov.
  Nájdete tu: formát PDF
 4. Koncepcia riešenia konfliktov pri využívaní produkcie lesov v chránených územiach.
  Nájdete tu: formát PDF
 5. Návrh systému limitov pre udržateľné využívanie dendromasy s ohľadom na stav lesných pôd.
  Nájdete tu: formát PDF
 6. Identifikácia hlavných (a potenciálnych) inváznych organizmov v lesoch Slovenska a návrh opatrení integrovanej ochrany.
  Nájdete tu: formát PDF
 7. On-line mapová služba mapujúca výskyt domácich kalamitných organizmov a usídlených inváznych organizmov v lesoch Slovenska.
  Nájdete tu: http://www.skodcoviadrevin.sk,