Verejný odpočet činnosti NLC

Termín verejného odpočtu:

31. máj 2023 (streda) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu:

Verejný odpočet sa bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie Teams. Pripojenie účastníkov verejného odpočtu zabezpečí na svojej internetovej stránke Národné lesnícke centrum.

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU5YmZmYTAtMmEyNy00MmExLWFjYzUtZDdkNWE1NGQ5MTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232a371c3-2d7f-4350-aa52-082cfb3bb2f6%22%2c%22Oid%22%3a%220d33b875-38c5-403e-b90b-8517c1d9aba9%22%7d

Otázky bude možné predkladať aj prostredníctvom e-mailovej adresy verejny.odpocet@nlcsk.org. Do predmetu mailovej správy bude potrebné uviesť „Otázky k VO NLC za rok 2022“.

Verejný odpočet je limitovaný 1 hodinou, preto ak po jeho uplynutí ostanú nezodpovedané otázky, zástupcovia Národného lesníckeho centra na nich odpovedia do 8 pracovných dní (v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Výročná správa NLC za rok 2022