Unikátna učebňa LES je miestom vzdelávania nielen pre lesníkov ale aj pre pedagógov

 Zvolen, 9. novembra 2021 – Národné lesnícke centrum v rámci svojej pôsobnosti zastrešuje aj celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Hlavnými piliermi tohto vzdelávania je podpora zvyšovania environmentálneho povedomia, citlivé reflektovanie na aktuálne témy v oblasti lesníctva, poľovníctva a ochrany životného prostredia a systematická práca s verejnosťou. V uplynulom období ukončilo niekoľkomesačné akreditované vzdelávanie 21 lesných pedagógov a 19 učiteliek a učiteľov z materských škôl.

Naše vzdelávacie programy pre lesníkov a učiteľov reflektujú na záujem o vzdelávanie detí a žiakov školského veku o lesoch, prírode a ochrane životného prostredia. Vedecké prieskumy a samotná spoločenská situácia si vyžaduje, aby sa deťom poskytovali relevantné informácie priamo na mieste, ktoré si pýta našu pozornosť. O lese, preto vzdelávame priamo v lese.“ uviedla Veronika Jaloviarová, vedúca odboru environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene.

Formou vzdelávacieho programu Kurz Lesná pedagogika určeného pre realizátorov aktivít lesnej pedagogiky sa zvyšuje potenciál pre environmentálnu výchovu zameranú na les a prezentáciu lesníctva smerom k verejnosti. Noví lesní pedagógovia získajú nové poznatky a zručnosti z oblasti pedagogiky a didaktiky, vývinovej psychológie, pedagogickej práce s osobami so rôznymi formami znevýhodnenia, mediálnej komunikácie a environmentálnej etiky. Súčasťou absolvovania vzdelávacieho programu Lesná pedagogika je aj realizácia vlastného programu lesnej vychádzky pre zvolenú cieľovú skupinu v regióne svojho pôsobenia.

Absolvovanie inovačného vzdelávania Učenie o lese poskytuje učiteľkám materských škôl nové možnosti ako sprostredkovať témy týkajúce sa lesa, produktov a účinkov lesa pre človeka, hospodárenia v lese a ďalších environmentálnych tém  prostredníctvom zážitkového učenia, bádania či digitálnych obsahov. Podporuje sa tak rozvoj prírodovednej gramotnosti detí a formovanie vzťahu človeka k lesu a jeho hodnotám.

Vzdelávací program Kurz lesná pedagogika a inovatívne vzdelávanie Učenie o lese sú akreditované vzdelávacie programy na Ministerstve školstva, výchovy vzdelávania a športu SR.  V súčasnosti je na Slovensku vyškolených 405 certifikovaných lesných pedagógov a 60 pedagógov predprimárneho vzdelávania, ktorí absolvovali inovačné vzdelávanie Učenie o lese.

Kontakt k aktuálnej téme:

 Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum

Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

+ 421 45 53 14 268,

veronika.jaloviarova@nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie: www.lesnapedagogika.sk