Stanovisko NLC k predbežným výsledkom DNA analýzy početnosti medveďa hnedého

Zvolen, 23. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) zhodnotí výsledky výskumu veľkosti populácie medveďa hnedého, ktorý vykonala Karlova univerzita a jej výsledky boli predbežne prezentované vo forme tlačovej správy, až po ich reálnom publikovaní.  

Vzhľadom na fakt, že výsledky druhého sčítania medveďov na Slovensku neprešli vedeckou obhajobou, ani neboli publikované v práci, ktorá by prešla recenzným konaním, NLC nebude hodnotiť relevantnosť, či správnosť publikovaných údajov a použitej metodiky z odborného hľadiska.

NLC má však k publikovanej tlačovej správe viacero postrehov, či doplňujúcich otázok. Vzhľadom na symptómy prítomnosti medvedej populácie v krajine (pozorovania, napadnutia, výskyt v intravilánoch, škody, štatistiky, a pod.), sa zdá byť zistený pokles populácie nelogický.

Príčiny takto stanoveného počtu bude možné jednoznačne identifikovať až po spomínanom publikovaní celého výskumu, dovtedy je možné len predpokladať, že ho mohlo spôsobiť jednak nedostatočné vyzbieranie vzoriek (pri prvom sčítaní v roku 2014 to bolo približne 3000, teraz len niečo cez 2000), či obdobie, v ktorom sa vzorky zbierali.

Otázne tiež je, prečo neboli, aj napriek existujúcim dokumentom ktoré k tomu dávajú predpoklad (Program starostlivosti o veľké šelmy), vyzvaní na spoluprácu lesníci, poľovníci, či verejnosť, tak ako tomu bolo pri sčítaní v roku 2014.

Univerzita Karlova momentálne povedala iba čistý počet. Na to aby tento údaj mal výpovednú hodnotu, je potrebné vedieť presnú metodiku – od systematiky zberu vzoriek, cez použité markery a genetické identifikátory, ako aj použité štatistické a analytické metódy. Z uvedených čísel sme sa tiež nedozvedeli pomer pohlavia výberovej vzorky, a tiež či išlo o celoplošné, resp. výberové sčítanie.

Na základe prezentovaných predbežných údajov je možné zhodnotiť len skutočnosť, že z 2000 odobratých vzoriek bolo spočítaných 1000 medveďov.

Na záver si dovolíme jedno logické zamyslenie, alebo rečnícku otázku – prečo pri režime s využívaním regulačného lovu populácia medveďa hnedého výrazne narastala a prečo po zavedení prísnejšej ochrany stagnuje až klesá?

 


 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).