Spolupráca v oblasti lesného hospodárstva a manažmentu zveri medzi Slovenskom a Srbskom úspešne pokračuje

Zvolen, 14. jún 2023Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v dňoch 05.06 – 09.06.2023 organizovalo v rámci projektu „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“  odbornú exkurziu ôsmich srbských expertov na Slovensku.

Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky úspešne pokračuje v spolupráci so srbskými odborníkmi v oblasti lesného hospodárstva a poľovného manažmentu. V uplynulých dňoch zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Srbskej republiky, Srbskej poľovníckej asociácie a Belehradskej univerzity – Lesníckej fakulty navštívili Slovensko s cieľom získania poznatkov o prepojení obhospodarovania lesov a manažmentu zveri. Počas 5 dní bol program srbskej návštevy zameraný na súčasný stav, organizáciu a legislatívny rámec poľovníctva a manažmentu zveri na Slovensku. Praktické demonštrácie boli venované systému ochrany lesných porastov voči škodám spôsobených poľovnou zverou, diverzifikácii lesníckej výroby, spôsobmi zvyšovania úživnosti poľovných revírov a manažmentu poľovnej zveri ako aj chránených živočíchov s využitím moderných technológií a pomocou softvérových riešení.

„Našim cieľom je srbským expertom v oblasti poľovníctva a lesného hospodárstva prezentovať možnosti využitia moderných prístupov pri manažmente poľovnej zveri, zároveň však poukázať na výzvy, ktorým ako krajina v súvislosti s manažmentom tak poľovnej, ako aj chránenej zveri čelíme – predovšetkým zvýšenej miere poškodenia porastov rôznych rastových fáz v oblastiach s vysokým stavom zveri“ uviedol Ing. Milan Sarvaš, PhD. – koordinátor projektu za slovenskú stranu.

Srbskí kolegovia vysoko ocenili úroveň obhospodarovania lesov na Slovensku s využitím najnovších poznatkov vedy a výskumu, ktoré im boli prezentované počas návštevy Národného lesníckeho centra. Pri praktických ukážkach bola venovaná pozornosť diverzifikácii lesníckej výroby, ktorá im bola prezentovaná počas návštevy OZ Tríbeč. Išlo hlavne o aktivity súvisiace s poľovníctvom, spracovaním diviny, produkciou vína, okrasných drevín a turizmom. V rámci návštevy OZ Tatry im bol prezentovaný veľkoplošný manažment jelenej zveri, kde boli pre nich inšpiráciou výsledky, ktoré boli dosiahnuté v trofejovej úrovni. Ďalej ocenili aj aktivity súvisiace s celkovým poľovníckym manažmentom, ktorý je zameraný na zvyšovanie úživnosti poľovného revíra.

Dôležitým poznatkom návštevy sú informácie o enormných škodách zverou, zapríčinených jej nesprávnym manažmentom v prenajatých revíroch. Tieto škody nielen na mladých lesných porastoch im boli prezentované v rámci OZ Podunajsko (LS Anton).

Účastníci odbornej exkurzie prejavili záujem o pokračovanie vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a srbskými partnermi v oblasti obhospodarovania lesa a manažmentu zveri.

Tento projekt „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“ v trvaní 11.2022 – 06.2024 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: milan.sarvas@nlcsk.org

Tel.: + 421 45 52 02 213

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.