Zhodnotenie dreva

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY LESNÝCH DREVÍN – SPRACOVANIE DREVNEJ SUROVINY V ODVETVÍ SPRACOVANIA DREVA

Klement, I., Réh, R., Detvaj, J.
S cieľom informovať pracovníkov lesného hospodárstva vykonávajúcich ťažbové, približovacie, sortimentačné a obchodné činnosti o možnostiach zužitkovania rozhodujúcich drevín lesov Slovenska odvetvím spracovania dreva, boli emitované odborné texty, formou informačných letákov o dvadsiatich hospodársky najvýznamnejších druhoch lesných drevín z hľadiska ich spracovania odvetvím spracovania dreva. V súčasnosti sa ukazuje potreba zabezpečiť väčšiu informovanosť pracovníkov lesného hospodárstva (predajcov surového dreva) o základných existujúcich postupoch drevárskeho spracovania jednotlivých hospodársky významných drevín a tým zabezpečiť požadovanú kvalitu prác v ťažbovo – výrobnom procese a v obchodných činnostiach. Táto publikácia je jedným z výstupov projektu “Základné charakteristiky lesných drevín – spracovanie drevnej suroviny v odvetví spracovania dreva” v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

Vydalo: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-112-4

Publikácia v PDF na stiahnutie

ZHODNOTENIE DREVNEJ HMOTY A MARKETINGOVÉ RIADENIE

Greppel, E., Paluš, H., Chudovský, D., Šulek, R.
Materiál, ktorý predkladá kolektív autorov odbornej verejnosti, popisuje zdroje a zabezpečenie drevnej suroviny v SR, vyznačovanie ťazby dreva, označovanie vyťaženého dreva, doklady o pôvode dreva, kvalitatívne triedenie surového dreva, terminológie a pojmy podľa EN a STN, metódy merania rozmerov, určovanie objemu dreva, rozmerové triedenie, znaky kvality, uskladnenie a ochrana surového dreva, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ťažbe a manipulácii dreva, základy marketingu a marketingového riadenia, charakter trhu s drevom, obchodné vzťahy a operácie v obchode s drevom.

Táto publikácia je jedným z výstupov projektu “Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie” v rámci PRV SR 2007 – 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.

Vydalo: NLC, Zvolen 2009 ISBN 978-80-8093-094-3

Publikácia v PDF na stiahnutie

KVALITA DREVA A OBCHOD S DREVOM

Greppel E., Šulek R., Drličková E., Paluš, H.
Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú kvalitu dreva, ktorá korešponduje s kritériami pre technické a ekonomické uplatnenie najefektívnejšieho zhodnotenia na trhu v súlade s rozmerovými a kvalitatívnymi ustanoveniami noriem alebo uzatvorených obchodných zmlúv. Táto učebnica vznikla ako jeden z výstupov projektu “Lesníctvo a drevárstvo – aktuálne potreby vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov s prihliadnutím na sociálno-ekonomické prínosy” spolufinancovaného Európskou únoiu.

Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN: 978-80-8093-028-8

Publikácia v PDF na stiahnutie

ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE BIOMASY

Trenčiansky, M., Lieskovský, M., Oravec, M.
Učebnica je obsahovo zameraná na základnú charakteristiku biomasy, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využiteľný potenciál biomasy, plantáže rýchlorastúcich drevín a energetické porasty, techniku a technológiu pre mechanickú úpravu, transport a spaľovanie dendromasy a náklady, ekonomickú efektívnosť a projekty využívania biomasy na energetické účely.

Učebnica je vhodnou učebnou pomôckou pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy na lesníckych a drevárskych školách a pre lektorov ďalšieho vzdelávania zaoberajúcich sa problematikou komplexného spracovania biomasy. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-050-9

Publikácia v PDF na stiahnutie