Pre verejnosť

ČLOVEK A LES

Čaboun, V.
Les ako najvýznamnejší zdroj obnoviteľných prírodných surovín zohráva vďaka svojim funkciám významnú úlohu pri tvorbe a ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. Predstavuje najcennejšie bohatstvo, ktoré môže ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľných schopnostiam trvalo a nepretržite využívať. Rôznorodý a nenahraditeľný je jeho vplyv na životné prostredie ľudí – a z tohto hľadiska je i písaná publikácia Človek a les. Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.

Vydalo: NLC, Zvolen 2008

Publikácia v PDF na stiahnutie

LES AKO EKOSYSTÉM

Čaboun, V.
Publikácia zdôrazňuje význam lesného ekosystému aj ako krajinotvorného prvku a umeleckého diela prírody. Popisuje rôznorodosť drevín, ich zaujimavosti z hľadiska veľkosti, rozmanitosti tvaru púčikov, listov, semien, plodov, spôsobov rozmnožovania, areál a šírenie druhov. Nevyhnutnou podmienkou pohľadu na lesný ekosystém je i schopnosť plniť od neho požadované funkcie čo je úzko prepojené so starostlivosťou o lesy a hospodárením v nich. Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.

Vydalo: NLC, Zvolen 2008

Publikácia v PDF na stiahnutie

VPLYV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA LESY NA SLOVENSKU

Čaboun, V.
Publikácia podáva informácie o regionálnych dôsledkov globálnych zmien klímy a chemizme atmosféry, o očakávaných zmenách klímy a ich vplyve na dreviny a ich spoločenstvá, o možných dôsledkoch na ekologickú stabilitu lesných ekosystémov a zároveň prezentuje výsledky výskumu v tejto oblasti.

Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.

Vydalo: NLC, Zvolen 2008

Publikácia v PDF na stiahnutie

LESY A LESNÍCTVO NA SLOVENSKU

Čaboun, V. a kolektív
Publikácia autorského kolektívu NLC pod vedením prof.Ing. Vladimíra Čabouna, CSc. podáva informácie o lesoch v srdci Európy, akcentuje význam lesa, historickú spätosť človeka s prírodou, opisuje súčasnosť a budúcnosť lesov Slovenska, ich ohrozenie, dôležitosť hospodárenia a využívania dreva ako najvýznamnejšieho lesného produktu, perspektívy využívania lesov a ich funkcií ako produktov a služieb a význam výskumu, vzdelávania a sledovania stavu lesov Slovenska.

Vydalo: NLC, Zvolen 2008 ISBN 978-80-8093-063-9

Publikácia v PDF na stiahnutie

ZÁKLADNÉ FAKTY O LESOCH A LESNÍCTVE NA SLOVENSKU

Viete, že…?
Čaboun, V.

Skromný materiál určený širokej verejnosti prináša niekoľko zaujímavých faktov o lese a lesníctve na Slovensku. Zdôrazňuje spätosť človeka s prírodou a nutnosť dôkladného poznania vplyvu človeka na prírodu a vplyvu prírody na človeka, opisuje les ako ekosystém a základ ekologickej stability krajiny, zastúpenie druhov drevín v našich lesoch, históriu lesníctva na Slovensku, funkcie lesa a iné. Mottom publikácie je veta: Možno viete, ale možno neviete, že…

Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-017-2

Publikácia v PDF na stiahnutie

SVET LESA A STROMOV

200 otázok a odpovedí zo sveta lesa a stromov
Dudíková, V., Lehocká, J., Melcerová, A.
Populárno-náučná brožúra určená širokej verejnosti sa formou otázok pýta a zároveň aj odpovedá na zaujímavosti zo života stromov v lese. Otázky hrovou formou prekvapia nielen žiakov druhého stupňa základných škôl, ale aj stredoškolákov, či dospelých. Ozaj, viete čo je dubienka, dendrárium, či prečo sa s jedľovými šiškami nemôžeme obhadzovať? Výstižné odpovede nájdete v práve spomínanej brožúrke.

Vydalo: NLC, Zvolen 2007

Publikácia v PDF na stiahnutie

40 ROKOV ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V LESNOM HOSPODÁRSTVE

Hrbáľ, P., Chlpošová, D., Jaloviarová, V., Melcerová, A., Navrátil, R., Selešová, D., Španka, R.
Ide o publikáciu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 40. výročia vzniku inštitúcie zabezpečujúcej vzdelávanie v rezorte lesného hospodárstva. Jej cieľom je zdokumentovať vznik a významné míľniky a pokúsiť sa určiť aj ďalšie smerovanie inštitúcie zabezpečujúcej celoživotné vzdelávanie, poradenstvo a prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve. Práve ďalšie vzdelávanie je významným inovačným nástrojom, zabezpečujúcim transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe, prispievajúcim k rozvoju vidieka.

Vydalo: NLC, Zvolen 2018 ISBN 978-80-8093-247-3

Publikácia v PDF na stiahnutie