Lesníctvo by malo aj naďalej ostať neoddeliteľnou súčasťou uvedomelej ochrany prírody

Zvolen, 6. júl 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa zaoberá širokým spektrom činností, ktoré môžu priamo, či nepriamo podporovať záchranu hlucháňa a reálne zlepšiť jeho životné podmienky v krajine.

V oblasti vzdelávania organizuje NLC prednášky zamerané na bližšie predstavenie tohto ohrozeného druhu verejnosti. Školám, pre záujemcov z radov odborníkov, obhospodarovateľom lesa, či zamestnancom ochrany prírody, pripravuje NLC školenia orientované na predstavenie moderných lesníckych prístupov, ktoré v zmysle aktívnej ochrany prírody pomáhajú zlepšovať životné podmienky pre prežívanie hlucháňa.

NLC tiež dlhodobo realizuje v spolupráci s viacerými organizáciami a obhospodarovateľmi lesa (LESY SR, š.p., PRO POPULO Poprad, s.r.o., IBO s.r.o.,) výskum lokálnych populácií hlucháňa, monitoruje zmeny jeho životného priestoru, vplyv meniacej sa početnosti iných druhov – najmä predátorov, ktoré môžu na populáciu hlucháňa vplývať negatívne, či vplyv lesohospodárskych činností a voľnočasových aktivít človeka. Všetky získané poznatky sa snaží využiť pri návrhoch hlucháňovi blízkeho manažmentu lesných porastov, návrhu metodík a postupov manažovania zostávajúcich populácií a ich životného priestoru. NLC tiež poskytuje súčinnosť pri vypracovávaní výziev PRV SR zameraných na podporu hlucháňa, testovaní nových progresívnych postupov pestovania lesa, ktoré v priebehu pár rokov obnovujú a rozširujú vhodný životný priestor hlucháňa, či návrhoch na znižovanie predačného tlaku na hlucháňa cez zlepšovanie manažmentu ostatných druhov poľovnej zveri (diviak, medveď, krkavcovité vtáky a pod.).

Aktívny prístup k vytváraniu vhodných životných podmienok pre hlucháňa už dnes realizujú viacerí obhospodarovatelia lesa. Príklady dobrej praxe môžeme vidieť v prístupe štátneho podniku LESY SR na Orave, Mestských lesov Kremnica v Kremnických vrchoch, či spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o.,  v Nízkych Tatrách a Národnom parku Slovenský raj. Opatrenia v podobe intenzívneho rozvoľňovania mladých prebierkových porastov, ponechávania, dokonca až aktívneho vnášania prípravných drevín ako breza, jarabina, vŕba rakyta, lieska, udržiavania lesných lúčok, či prispôsobenie spôsobu a času realizácie lesohospodárskych činností, majú na prežívanie hlucháňa veľmi pozitívny vplyv. Okrem nich sa snažia v rámci osvety usmerňovať aj verejnosť, aby pri svojich voľnočasových aktivitách zbytočne nenarúšala pokoj v biotopoch hlucháňa minimálne počas obdobia toku a párenia.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).