Lesnícke dni 2020 … Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Zvolen, 02. septembra 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14. ročník uvedeného celoslovenského podujatia sa uskutoční v jesennom termíne. Lesnícke dni 2020 sa slávnostne otvoria vernisážou výstavy „Lesy a biodiverzita“ v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR  dňa 04. septembra.

Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tohto roku prenesie zo zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde formou výstavy predstaví les ako rozmanitý ekosystém a poukáže na aktuálne otázky lesníctva. Téma výstavy „Lesy a biodiverzita“ nebola vybratá náhodne. Je pokračovaním idey, ktorá bola nosnou počas Medzinárodného dňa lesov 21. marca 2020 a približuje práve lesy a biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili…“.

Výstava, určená pre širokú verejnosť, chce poukázať na význam a dôležitosť biodiverzity – rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť, priblížiť prácu lesníkov, ktorí sa snažia o prírode blízke hospodárenie v lesoch a aj tým podporujú zachovanie biodiverzity. Výstava mapuje vybrané tematické okruhy ako sú lesný ekosystém, biodiverzita, ekosystémové služby, prírode blízke hospodárenie v lesoch, zmena klímy. Tieto témy sú spracované nielen prostredníctvom odborného slova, fotografického a prírodného materiálu, ale aj s využitím interaktívnych objektov, ktoré umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentovanú problematiku.

Súčasťou výstavy je tiež sprievodný vzdelávací program lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Pre školské kolektívy je pripravený odborný výklad a interaktívne objekty výstavy, ktoré sú doplnené pracovnými listami lesnej pedagogiky.

Výstava bude slávnostne otvorená 4. septembra 2020 vernisážou pre pozvaných hostí o 10:00 hod. v priestoroch Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a verejnosti bude sprístupnená od 5. septembra do 18. októbra 2020.

Výstavu pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym podnikom LESY SR a ostatnými partnermi.

Kontakt:

Ing. Dana Chlpošová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

tel. +421 45 53 14 252

email: dana.chlposova@nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.