Inventarizácia a monitoring lesných ekosystémov

Jednou z úloh KZSL je zabezpečenie výkonu špeciálnych zisťovaní, monitoringov a ďalších činností spojených s KZSL, rámcovým plánovaním a tvorbou rámcových návrhov osobitných režimov hospodárenia.

Patrí sem najmä:

  • odber pôdnych a asimilačných vzoriek v oblastiach postihnutých imisným spádom z dôvodu vymedzenia Pásiem ohrozenia imisiami,
  • spolupráca na národnej inventarizácii a monitoringu lesov SR v oblasti terénneho zberu údajov,
  • zisťovanie zdravotného stavu a poškodenia lesných porastov a vylyšovanie zón ohrozenia lesa terestrickými metódami a metódami s použitím DPZ.