FOMON – Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Názov projektu: FOMON – Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa prezefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Kód projektu v ITMS2014+: 313011V465

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Partneri projektu: Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita Komenského v Bratislave

YMS, a. s.

Žilinská univerzita v Žiline

Miesto realizácie:

  • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen
  • SR/Žilinský kraj/Žilina
  • SR/Trnavský kraj/Trnava
  • SR/Bratislavský kraj/Bratislava IV – mestská časť Karlova Ves

Cieľ projektu: Vytvoriť dlhodobý, excelentný, výskumný, vývojový a inovačný ekosystém v oblasti získavania a spracovania geopriestorových údajov bezkontaktnými metódami na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym, verejným a priemyselným sektorom výskumu a vývoja.

Začiatok realizácie: 12/2019

Koniec realizácie: 06/2023

Financovanie projektu:  Celkové oprávnené výdavky: 10 456 106,96 EUR

Výška poskytnutého príspevku: 9 752 304,48 EUR

Vlastné zdroje: 703 802,48

 

Stručný opis projektu:

Hlavnou zložkou celého projektu je realizácia špičkového aplikovaného výskumu viazaného na potreby priemyslu SR v zmysle RIS3 SK. Nosnou témou výskumu riešeného v Centre strategického výskumu FOMON je výskum procesov a súvislostí, návrh a overenie platformy pre koordinovaný systém získavania, spracovávania a využívania hromadných dát získaných z leteckých meračských snímok, historických aj aktuálnych ortofotosnímok a digitálneho laserového skenovania územia, vrátane overovania nových prístupov v oblasti hyperspektrálneho pozemného alebo diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Ambíciou projektu je pracovať na skvalitňovaní vysokošpecializovaných inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť pre potreby koncových užívateľov.

Stanovený cieľ bude zabezpečený prostredníctvom týchto aktivít:

  • Aktivita 1 (nezávislý výskum): Vývoj metodík, postupov spracovania rozsiahlych súborov údajov (geopriestorové Big Data) získaných aplikáciou najmodernejších bezkontaktných technológií pozemného a leteckého diaľkového prieskume zeme a výskum potenciálu ich uplatnenia v rôznych oblastiach.
  • Aktivita 2 (nezávislý výskum): Sledovanie zmien krajinnej štruktúry, hodnotenie zmien v lesných ekosystémoch pomocou výskumných stacionárov, sledovanie klimatickej zmeny v prírodných rezerváciách, aplikácie metód dendrochronológie v lesníctve
  • Aktivita 3 (nezávislý výskum): Racionalizácia mapovania, identifikácia stavu lesa, optimalizácia manažmentu zveri a obhospodarovania lesov s využitím progresívnych technológií diaľkového prieskumu zeme.
  • Aktivita 4 (priemyselný výskum): Výskum multidimenzionálneho hodnotiaceho systému pre podporu lesného hospodárstva, hromadných geopriestorových BigData so zameraním na výskum Big Data Discovery pre definovateľné tematické oblasti.
  • Aktivita 5 (nezávislý výskum): Priestor dát, informácií, znalostí a jeho využitie.

Výsledky projektu: 

Výstupy projektu budú vychádzať z aktuálnych a predikčných požiadaviek kladených na tvorbu moderných digitálnych produktov a kreovania nástrojov pre zabezpečenie spracovania geopriestorových údajov podľa zadefinovaných funkčných, kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek potenciálnych odberateľov výstupov projektu.

Súčasťou projektu je aj návrh funkčného modelu poskytovania predspracovaných dát pre jednotlivé tematické oblasti (geografické informačné systémy, ekológia, lesníctvo, doprava…) naplnený vybranými reprezentatívnymi vzorkami geopriestorových údajov. Snahou jednotlivých výskumných tímov je aj výskum v oblasti návrhu a verifikácie metodológií na spracovanie získaných údajov vlastným návrhom systému na platforme Big Data Automation tak, aby mohli byť automatizovane predspracované do podoby definovanej vybranými odberateľmi verejnej, štátnej správy a ostatných odberateľov a zároveň agregované na plne použiteľnú aplikačnú úroveň.

Ambíciou projektu nie je sa výlučne orientovať na samotný systematický zber dát z pohľadu vytvárania databáz, ale pracovať na skvalitňovaní týchto vysokošpecializovaných inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť z pohľadu potrieb koncových zákazníkov z prostredia štátnych, verejných a súkromných organizácií.

Funkčný systém, ktorý vzíde na základe kombinácie vyššie uvedených vlastných výskumných a vysokošpecializovaných inžinierskych služieb realizovaných v rámci projektového konzorcia, sa bude vyznačovať prvkami optimalizácie procesov získavania dát, zjednocovania dátových procesov a zvyšovania informačnej hodnoty zozbieraných dát. Nemenej dôležitou časťou projektu je progres v rámci riešenia problematiky Open Data z pohľadu vedného a podpora výskumu v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia, environmentálnych vplyvov a predikcií na základe analýzy dát z pohľadu obsahu a časových zmien.

 

Karta projektu

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk