Euro Skills Trainer Register (ESTER)

                              

 

PROJEKT: European Forest Machine Operators (EFMO)

Číslo projektu: 2019-1-UK01-KA202-061846

Trvanie projektu: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022

 

Projekt „EFMO“, financovaný programom EÚ ERAZMUS+, bol navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám a požiadavkám európskych operátorov lesných strojov – EFMO.

Posledné štatistické údaje z Veľkej Británie a Európy poukazujú na vysokú mieru úmrtnosti na pracovisku spojenú s obsluhou strojov v poľnohospodárstve a lesníctve. Projekt EFMO sa zameriava najmä na využitie a obsluhu lesných strojov ako sú harvestory, forwardery a pod. z hľadiska porovnania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v západnej a vo východnej Európe. Za posledných niekoľko desaťročí došlo k veľkému nárastu zranení a smrteľných úrazov na pracovisku v dôsledku nesprávneho zaobchádzania a obsluhy lesných strojov.

Cieľom projektu EFMO je vážne sa zaoberať týmito otázkami. Partneri projektu nadviazali na úspešnú spoluprácu na predchádzajúcich projektoch, zaoberajúcich sa podobnou problematikou s cieľom poskytnúť obdobné kvalifikované osvedčenie o bezpečnosti pri práci pre európskych operátorov lesných strojov, po absolvovaní odborného vzdelávania.

Hlavné ciele a výstupy projektu:

  • Vypracovať inovatívne európske štandardy operátorov lesných strojov (EFMO)
  • Vypracovať inovatívne metodické príručky pre trénerov, príručky pre účastníkov vzdelávania a používateľov EFMO
  • Znížiť úmrtnosť na pracovisku a mieru pracovných úrazov a s tým súvisiace ekonomické dopady v oblasti EFMO – v poľnohospodárstve a lesníctve
  • Vypracovať inovatívne európske normy bezpečnosti práce v EFMO
  • Zlepšiť transparentnosť a uznávanie zručností EFMO prostredníctvom inovatívnych európskych kvalifikácií akreditovaných spoločnosťou ABA International
  • Zvýšiť mobilitu a zamestnateľnosť trénerov/operátorov EFMO v celej Európe
  • Podporiť celoživotné vzdelávanie a neustály profesionálny rozvoj v oblasti EFMO

 

Partnerské krajiny:

Česká republika
Slovenská republika
Rumunsko
Slovinsko
Veľká Británia
Írsko
Lotyšsko

 

Koordinátor projektu: A1 Arborist Ltd., United Kingdom

https://www.facebook.com/EFMOEuropeanForestMachineOperatorsCertification

 

Kontakty na projektový tím: billyrobbb@gmail.com, kristynad@gmail.com

Zodpovedný za projektového partnera NLC: Dagmar Sélešová  dagmar.selesova@nlcsk.org