Ďalší úspech Centrálneho lesníckeho laboratória

Zvolen, 20. december 2022 – Centrálne lesnícke laboratórium, ako súčasť Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu, dosiahlo ďalší medzinárodný úspech, keď dosiahlo 100 % úspešnosť v rámci medzilaboratórnych porovnávacích skúšok.

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) ako akreditované pracovisko je povinné zúčastňovať sa medzilaboratórnych porovnávacích skúšok. V roku 2022 sa CLL zúčastnilo medzilaboratórnych porovnávacích skúšok Wepal – ide o skúšky organizované Univerzitou Wageningen v Holandsku. Do týchto skúšok sa zapájajú laboratóriá z celého sveta. Viac o samotných skúškach nájdete na stránke https://www.wepal.nl/en/wepal.htm.

V programe Wepal IPE analýzy biomasy bolo zaslaných 60 výsledkov a v programe Wepal ISE analýzy pôdy bolo zaslaných 124 výsledkov. V obidvoch kolách a v obidvoch programoch bola našim laboratóriom dosiahnutá 100% úspešnosť, t.j. zhoda s priemerom výsledkov iných laboratórií vyjadrená tzv,. z-skóre.

Tieto výsledky svedčia o vysokej kvalite analýz vykonávaných v našom laboratóriu.

Centrálne lesnícke laboratórium je špecializované pracovisko NLC, ktoré vykonáva fyzikálne a chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných aj nelesných ekosystémov a to predovšetkým pôdnych vzoriek, biomasy a povrchových vôd. Je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou od roku 2012 pre oblasť biomasy, pričom v roku 2015 bola akreditácia rozšírená i pre analýzy pôdy. Skúšobné činnosti vykonáva v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17 025.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).