Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre – komplexný projekt pre manažment údajov

Názov projektu: Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre – komplexný projekt pre manažment údajov

Kód projektu v ITMS2014+: NFP311070V774

Prijímateľ pomoci: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Miesto realizácie:

 • SR/Banskobystrický kraj/Zvolen

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu údajov, ich vzájomné prepojenie, aktualizáciu a aktuálnosť pre potreby iných inštitúcií a verejnosti, a to prostredníctvom konsolidácie údajov a nastavením procesov a systémov tak, aby bola dlhodobo dosiahnutá kvalita údajov. Predkladaným projektom plánuje NLC dosiahnuť nasledujúce ciele:

 • konsolidovať údajovú základňu,
 • skonsolidovať počet IS, v ktorých sú vedené evidencie,
 • zabezpečiť dlhodobú kvalitu údajov istením, vzájomným prepojením a referencovaním,
 • pripojiť externé referenčné zdroje pre zabezpečenie aktuálnosti údajov,
 • sprístupniť vlastné údaje prostredníctvom integračného rozhrania iným orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“),
 • poskytnúť údaje pre verejnosť vo forme datasetov,
 • poskytovať údaje a informácie pre verejnosť prostredníctvom webového rozhrania intuitívnou navigáciou prostredníctvom jedného prístupového miesta a jednotným dizajnom,
 • zautomatizovať proces zberu údajov využitím štruktúrovanej formy, zasielanej prostredníctvom viacerých kanálov (web, elektronická schránka).

 

 Začiatok realizácie: 11.11.2021

Koniec realizácie: 29.12.2023

Financovanie projektu: Výška poskytnutého príspevku: 976 583,60 EUR (Po VO a ďalších úpravách rozpočtu 664 958,38 EUR)

 

 

Poskytovateľ a riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody  6, 810 05 Bratislava

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

 

 

 

Stručný opis projektu: Ide o komplexný projekt pre manažment údajov, t. j. projekt vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená heterogénnym informačným prostredím a existuje tu potreba internej integrácie a konsolidácie údajov. Pre tento projekt je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti „Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre“, ku ktorej vydalo ÚPVII súhlasné stanovisko dňa 18.03.2019.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom týchto aktivít:

Skupina aktivít 1: Analýza a dizajn (dĺžka trvania 3 mesiace), zahŕňajúca nasledovné aktivity: • Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie,

 • Analýza a dizajn riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS.

Skupina aktivít 2: Nákup HW a krabicového softvéru (dĺžka trvania 2 mesiace) zahŕňajúca aktivitu Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie, kde sa zakúpi nevyhnutný softvér pre platformu, vývoj a štruktúrované dokumenty.

Skupina aktivít 3: Implementácia (dĺžka trvania 7 mesiacov)Implementácia zahŕňajúce nasledovné aktivity: • Implementácia riešenia okrem integrácie,

 • Implementácia riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS.

Táto aktivita zahŕňa aj práce na strane Národného lesníckeho centra v podobe čistenia údajov v existujúcich zdrojových systémoch.

Skupina aktivít 4: Testovanie (dĺžka trvania 1 mesiac)Testovanie zahŕňajúca nasledovné aktivity: • Testovanie riešenia okrem integrácie,

 • Testovanie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS.

V rámci tejto skupiny aktivít bude otestovaná funkčnosť vyvinutého riešenia systému IS a budú zabezpečené školenia používateľov.

Skupina aktivít 5: Nasadenie (dĺžka trvania 1 mesiac) zahŕňajúce nasledovné aktivity:

 • Nasadenie riešenia okrem integrácie,
 • Nasadenie riešenia – integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov,
 • Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS.

V rámci skupiny aktivít bude systém nasadený do prevádzkového prostredia; budú vytvorené príručky pre interných používateľov vo všetkých roliach budú zabezpečené úpravy interných postupov.

 

Výsledky projektu:

 • Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov v IS VS organizácie a zvýšenie kvality publikovaných údajov verejnej správy – navrhované riešenie prispeje k vyššej aktuálnosti, včasnosti, presnosti a úplnosti údajov.
 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov – referenčné údaje NLC nie sú v zozname referenčných údajov MF SR, nakoľko súčasný stav nie je dostatočný na to, aby mohli byť publikované a používané ako referenčné. Navrhované riešenie má tieto nedostatky odstrániť a umožní tak rozšírenie zoznamu referenčných údajov o údaje, vyžadované už v súčasnosti od NLC.
 • Zabezpečenie princípu „jedenkrát a dosť“ – navrhované riešenie bude poskytovať finálne referenčné údaje rezortu a bude ich poskytovať ostatným inštitúciám, ktoré ich potrebujú pre výkon svojej agendy, čím sa zabezpečí, že tieto informácie nebudú duplicitne požadované, nakoľko už v rámci IS VS existujú.
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi – zvýšenie využívania referenčných údajov bude umožnené vybudovaním potrebných integračných rozhraní a definovaním rozsahu referenčných údajov, na ktoré by sa mali inštitúcie referencovať.
 • Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú (tzv. MojeData) – údaje z konsolidovanej údajovej základne rezortu budú poskytované prostredníctvom centrálnej zbernice integrácie údajov oprávneným osobám.
 • Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených údajov – navrhované riešenie predpokladá aj vytváranie a zdieľanie ďalších otvorených údajov a ich aktualizáciu, čo prinesie vyššiu dôveryhodnosť a lepší prístup k údajom NLC pre odbornú a širokú verejnosť.

Projekt týmito uvedenými výsledkami prispeje k realizácii cieľov strategických priorít Manažment údajov a Otvorené údaje. Konsolidáciu údajov zabezpečí nový IS „Centrálny repozitár údajov NLC“, ktorého súčasťou bude:

 • centrálne úložisko zdieľaných údajov,
 • centrálne úložisko zdieľaných dokumentov a infoúdajov,
 • komponent pre analýzy a reporting.

Integrácia na MPIIU predpokladá, že MPIIU bude v budúcnosti poskytovať aj referenčné údaje z RFO. Ak nie, bude nevyhnutné priame prepojenie na RFO. Riešenie takisto predpokladá vytvorenie rozhraní tak, aby boli v budúcnosti poskytovateľné prostredníctvom API GW.

Štúdia uskutočniteľnosti

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk