Aktívna podpora obhospodarovateľov lesa v procese čerpania finančných prostriedkov z PRV SR zo strany NLC pokračuje

Zvolen, 2. október 2023Rovnako, ako pri všetkých predchádzajúcich výzvach v rámci prechodného obdobia PRV SR 2014 – 2022 aj teraz Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) vypracovalo pre obhospodarovateľov lesa vzorový projekt pre aktuálnu výzvu.

Ide o výzvu č. 69/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka reaguje na rastúce škody spôsobované raticovou zverou v posledných rokoch.

Nová činnosť v rámci Podopatrenia 8.3 umožňuje obhospodarovateľom riešiť najaktuálnejšie problémy lesných ekosystémov (zmenu klímy a škody spôsobované raticovou zverou), pričom predpokladá prínosy v podobe zvýšenia druhovej rôznorodosti porastov a ich odolnosti voči negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny. Pri stanovení výšky oprávnených výdavkov sa uplatňuje štandardná stupnica nákladov zverejnená na https://www.apa.sk/standardna-stupnica-jednotkovych-nakladov.

Vzorový projekt s vybranými prílohami, spolu s technickou podporou zo strany NLC, by mal obhospodarovateľom a vlastníkom lesa zásadným spôsobom uľahčiť proces uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok a nájdete ho na webovej stránke NLC a na stránke ForestPortal. https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/.

Veríme že tak, ako v prípade predchádzajúcich výzvach sa aj v tomto prípade sa stretneme s pozitívnym ohlasom zo strany oprávnených žiadateľov na takýto druh pomoci v procese čerpania podpory pre lesníctvo z PRV SR.


Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Peter Hrbáľ

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: peter.hrbal@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 228

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Tie dopĺňajú dve odborné centrá:

  • Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  • Znalecké centrum.