Návrh kategorizácie lesa

Funkcia lesa nezávisí len od subjektívnych požiadaviek človeka, významne (a objektívne) ju limitujú stanovištné podmienky jednotlivých lesných porastov. Preto v zmysle Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z § 12 sa lesy delia na:

  1. ochranné lesy,
  2. lesy osobitného určenia
  3. hospodárske lesy.

Jednou z hlavných úloh KZSL je rok pred obnovou PSL na LC vypracovať návrh ochranných lesov. Limitujúcou podmienkou na vyhlásenie lesov ochranných sú zhoršené prírodné pomery vyplývajúce z extrémnej povahy stanovišťa. Tieto zhoršené vlastnosti stanovišťa odzrkadľujú typologické jednotky (lesné typy, hospodárske súbory lesných typov) s ochranným charakterom. Zoznam lesných typov na stanovištiach extrémnej povahy je uvedený v prílohách vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z.z. a zoznam lesných typov ochranného charakteru v metodickej príručke (Kolektív: Prehľad typologických jednotiek ochranného charakteru na zriadenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa do kategórie ochranných lesov. Lesoprojekt 2000 – odkaz na ňu). Ochranné lesy vyhlasuje, alebo ruší orgán štátnej správy LH na základe návrhu KZSL. Členia sa na nasledovné subkategórie:

Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach

Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie

Lesy v pásme kosodreviny

Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy