Typologický a pedologický prieskum

KZSL vykonáva lesnícky typologický a pedologický prieskum, permanentnú aktualizáciu vrstiev lesníckej typológie a pedológie v súvislosti s navrhovanými zmenami kategórii lesov, prírastkami lesných pozemkov a odstraňovaním nedostatkov pri ich vzájomnom zosúlaďovaní. Hlavným výstupom je rozdelenie lesa na stanovištné jednotky lesníckej typológie – Mapy lesných a pôdnych typov M1:10 000; mapy HSLT, ZHSLT a kategórií lesa.