Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti Poradenský systém v lesnom hospodárstve udeľujem prevádzkovateľovi Národné lesnícke centrum, so sídlom: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, SK, IČO: 42001315 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel bezplatného odborného poradenstva v rozsahu: moje meno, emailová adresa, telefón (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, odborne sa to nazýva právny základ spracúvania.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 10 rokov od zaslania mojej otázky do bezplatnej odbornej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
  • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
  • beriem na vedomie, že nemám právo namietať proti spracúvaniu
  • zároveň beriem na vedomie, že príjemcovia osobných údajov neexistujú
  • zároveň beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje
  • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

Poskytnutie týchto osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, nie som povinný/-á osobné údaje poskytnúť, ak osobné údaje neposkytnem, nebude mi poskytnuté bezplatné odborné poradenstvo.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu poradenstvo.LH@nlcsk.org.

Národné lesnícke centrum má určenú zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu zodpovedna.osoba@nlcsk.org.