Jelene, líšky a medvede vzdelávali deti v univerzitnom parku

Zvolen, 24. jún 2021 – V nádherných priestoroch parku Technickej univerzity vo Zvolene sa uskutočnila zaujímavá akcia. Absolventi Detskej lesníckej univerzity (DELESUN) spoločne s frekventantmi Kurzu lesnej pedagogiky, pod záštitou Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, strávili v tieni mohutných stromov nezabudnuteľné predpoludnie, obsahom ktorého bol v prvom, druhom  i treťom rade LES.

Mladí adepti lesníctva sa stretli s budúcimi lesnými pedagógmi a spoločne vytvorili  spoločenstvo, v ktorom vládli zvuky, vône i tóny lesa. Organizátori rozdelili deti do troch skupín a tak sa jelene, medvede a líšky navzájom učili. Študenti Detskej lesníckej univerzity sa od skúsených lesníkov, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými lesnými pedagógmi dozvedeli mnoho praktických informácii o lese, no interakcia prebiehala aj opačným smerom.

Lesníci sa snažili zvládnuť a zaujať školopovinnú mládež. „Myslím si, že táto akcia bola skvelo zorganizovaná. Naučila som sa veľa o lese, o živočíchoch či rastlinách, ktoré v ňom žijú a rastú. Zahrali sme si množstvo hier, videli sme veci, ktoré sme ešte „naostro“ nevideli. Páčilo sa mi, že to bolo podávané z úst skutočných odborníkov. Celkovo hodnotím toto predpoludnie ako veľmi vydarené,“ zhodnotila akciu Vivien, ktorá s vkusným odznakom líšky absolvovala celú rozmanitú programovú paletu.

Študentom,  ktorí majú v rukách osud a budúcnosť našich lesov, sa v závere udelili certifikáty o absolvovaní štúdia, ktoré boli sprevádzané zvukom lesného rohu. Organizátori poďakovali obom zúčastneným stranám za vydarené predpoludnie a vyjadrili všeobecnú spokojnosť nad organizovaným podujatím.

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 / 53 14 436

 O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk