loader image

Nové aplikácie GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa

Dňa 05. septembra 2019 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene konal workshop zameraný na problematiku nových aplikácií GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa na Slovensku, ktorý viedol Ing. Ivan Sačkov, PhD. V rámci programu workshopu bol predstavený príspevok projektu APVV-15-0393 Inovácie v zisťovaní stavu lesa založené na progresívnych technológiách diaľkového prieskumu Zeme k problematike stromového prístupu v DPZ inventarizácii lesa, vrátane prezentácie aplikačného riešenia. Druhá časť workshopu bola zameraná na prezentáciu Kooperatívneho výskumného programu OECD pre agrárnu vedu, v rámci ktorého Ing. Ivan Sačkov, PhD. absolvoval výskumný pobyt na Norwegian University of Life Sciences. Ďakujeme.