Oficiálne stanovisko NLC k návrhu zákona o prevode majetku štátu od 3. stupňa ochrany do správy Štátnej ochrany prírody

Správa štátneho majetku aktuálne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom každý zo subjektov patriaci pod rezort pôdohospodárstva zastrešuje inú oblasť, aby sa tak predišlo konfliktu záujmov. Na jednej strane sú Lesy SR, š. p. spolu s Lesopoľnohospodárskym majetkom Ulič, š. p. a Štátnymi lesmi Tatranského národného parku a na druhej strane je nezávislé Národné lesnícke centrum.

Činnosť Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) je v súčasnosti nezávislá, keďže nie je správcom území. Po navrhovanej delimitácii majetku od 3. stupňa ochrany pod Štátnu ochranu prírody SR by všetky činnosti, tzn. správu majetku, plánovanie aj monitoring výsledkov činnosti zastrešovala tá istá inštitúcia, čím by nezávislosť kontroly bola značne ovplyvnená, priam znemožnená.

V praxi by to znamenalo, že starostlivosť o chránené územia a hodnotenie tejto starostlivosti by vykonávala jedna právnická osoba. Rovnako by prípravu dokumentácie ohľadne hospodárenia aj odborný posudok k danej dokumentácii vypracovala zase tá istá právnická osoba. Ďalším príkladom konfliktu záujmov je, že Štátna ochrana prírody, ktorá v súčasnosti vykonáva monitoring predmetných území, by sa stala aj ich správcom, tzn. že by hodnotila sama vlastné výsledky.

Z uvedeného je zrejmé, že ak nemá dôjsť k naznačeným konfliktom záujmov, je podľa Národného lesníckeho centra nevyhnutné ponechať kompetenčné rozdelenie všetkých činností medzi štyri rôzne inštitúcie tak ako je tomu doteraz.