Naučme deti, že dôležité veci sa neudejú rýchlo!

Zvolen, 27. mája 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) už po tretí raz otvára vzdelávací program s názvom Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Program kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.

„… strom, aby dorástol a obnovil sa les, potrebuje čas. Na to, aby sa rozložil odpad, je nutné, aby uplynulo veľa dní, či rokov. Zamyslime sa milí pedagógovia, či plánujeme len 45 min vyučovacie hodiny alebo deťom ukážeme dôležitosť plynutia času cez dlhodobejšie pozorovanie javov prostredníctvom zážitkových aktivít,“ povedala lektorka, pani Výbohová, v rámci práve prebiehajúceho  vzdelávacieho programu s názvom Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Program kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.

Poskytovateľom a organizátorom tohto vzdelávania je Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktoré získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo februári 2021 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s rovnakým názvom pod evidenčným číslom 5/2021 – IV. Vzdelávací program je určený pedagogickým zamestnancom. Program finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kvôli pandemickej situácii sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou v rozsahu 45 hodín. Lektormi vzdelávacieho programu sú odborní zamestnanci Národného lesníckeho centra, certifikovaní lesní pedagógovia, vysokoškolskí učitelia a učitelia kontinuálneho vzdelávania.

Na vzdelávanie sa prihlásilo 20 pedagógov z celého Slovenska. Sú to učiteľky predprimárneho vzdelávania, 1. a 2. stupňa ZŠ, centier voľného času a tiež učitelia profesijného rozvoja. Prehlbujú si teoretické vedomosti a odhaľujú princípy biologických javov. Obohatia sa o zručnosti a schopnosti aplikovať aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Vyskúšajú si bádateľské aktivity s použitím prírodného materiálu, prvky tvorivej dramatiky, projektového vyučovania či pracovné listy lesnej pedagogiky. Odhalia tajomstvá lesa, lesníctva, práce lesníka, poľovníctva a digitálnych informačných technológií environmentálneho vzdelávania.

Pani učiteľky sa vzájomne inšpirovali i počas online vzdelávania, niektoré sa s deťmi rozhodli pozorovať spoločenstvo včiel, ktoré sú 1. rok umiestnené pri lúke a 2. rok pri hlavnej ceste. Ďalšie porovnávajú sprostredkovanú realitu z obrázkov, so skutočnosťou v lese a na lúke v blízkom okolí MŠ. Iné námety spočívali v pozorovaní hniezda bocianov ďalekohľadom, spoznávaní šišiek hmatom, čím sa snažia aspoň kúsok lesa priniesť do triedy a na vyučovanie.

Mieru nadobudnutých kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a schopnosti účelne uplatňovať lesnú pedagogiku v pedagogickej praxi, preukážu účastníci kurzu pri obhajobe záverečnej prezentácie vlastných edukačných aktivít, čím získajú osvedčenie, ktorým si obohatia svoje profesné portfólio.

Organizátor vzdelávania plánuje z absolventských prác kurzu ,,Učenie o lese“ vydať  metodické inšpirácie. V prípade záujmu o toto vzdelávanie je možné sa prihlásiť na mail info@lesnapedagogika.sk.

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Eva Vakulová

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: eva.vakulova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 / 53 14 309

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk.