Súčasťou riešenia zachovania biodiverzity sú hlavne mladí

Zvolen, 22. mája 2021 – Národné lesnícke centrum podporuje kampaň Medzinárodného dňa biodiverzity 2021 formou vzdelávacej aktivity pre mladých poslucháčov prebiehajúcej Detskej lesníckej univerzity a zdieľaním online kampane na profiloch Lesná pedagogika v rámci sociálnych sietí.

Lesy sú jedným z najrozmanitejších ekosystémov na Zemi. Sú najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných ekologických surovín a zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane a tvorbe jednotlivých zložiek prírodného prostredia. Prioritou lesného hospodárstva na Slovensku je práve ochrana lesov a zavádzanie hospodárskych postupov pre pestovanie a výchovu vekovo a druhovo rozmanitých lesov, a tým aj podpora biodiverzity na Slovensku.

Biodiverzita v skrátenej forme nahrádza pojem biologická diverzita, mozaika života v celej rozmanitosti génov, druhov a ekosystémov rámci biosféry. Biodiverzita je rozmanitosť života na Zemi a zároveň základným pilierom, o ktorý sa môžeme opierať pri prírode blízkom riešení problémov
v oblasti klímy, zdravia, bezpečnosti vody či potravy a udržateľného živobytia.

Medzinárodný deň biodiverzity v roku 2021 nesie slogan „My sme súčasťou riešenia“. Slogan nadväzuje na odkaz z minulého roka „Naše riešenia sú v prírode“, ktorý pripomína, že biodiverzita ostáva odpoveďou na mnoho výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Každý z nás dokáže svojim správaním podporiť proces zachovania biodiverzity vo svojom prostredí.

Buďme zodpovednými spotrebiteľmi: Znižujme spotrebu pitnej vody, separujme
a recyklujme . Nakupujme domáce potraviny a kvalitné nadčasové oblečenie od slovenských výrobcov, ktorých výroba je ohľaduplná ku životnému prostrediu. Buďme zodpovednými turistami: Počas prechádzok v prírode buďme tolerantní ku jej obyvateľom, nechajme zver na pokoji, neničme
a zbytočne netrhajme  rastliny. Ak zvládneme priniesť do prírody niečo chutné pod zub, určite zvládneme odniesť aj odpadky, ktoré nám potom ostanú. Prípadne môžeme pozbierať aj iný nájdený odpad. Buďme dobrovoľníci aktívne sa zapájajúci do ochrany a obnovy prírody: V súčasnosti je množstvo aktivít či projektov, ktoré podporujú zalesňovanie plôch, doplňujúcich prirodzenú obnovu lesov. Rovnako pestovanie vlastných produktov v záhradách, neskoré kosenie lúk, zachytávanie
a využívanie dažďovej vody alebo kompostovanie sú jednoduché postupy, ktorými výrazne prispejeme ku zachovaniu a ochrane biologickej rozmanitosti svojho životného prostredia.

„Správať sa zodpovedne a úctivo k prírode nie je náročné. Triediť odpad na recykláciu, zbytočne nenakupovať oblečenie alebo len neodhadzovať odpadky do prírody, to zvládne aj žiak základnej školy. Možno sa zdá, že sú to malé činy jednotlivca, sú to však veľké zmeny pre budúcnosť našej prírody“ uviedol Tim Weiss, žiak šiesteho ročníka 5.základnej školy Hrnčiarska vo Zvolene, poslucháč prebiehajúcej Detskej lesníckej univerzity, ktorá sa vo Zvolene realizuje už 11.krát za podpory štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.

Praktické gestá pre ochranu biodiverzity je možné vykonávať každý deň. Všetci môžeme priložiť ruku k dielu a každý by sa mal do tohto úsilia zapojiť.

 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 907 824 660

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov,        ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk.