Napredovanie projektu – Centrum excelentnosti LignoSilva

Zvolen, 23. apríla 2021 – Národné lesnícke centrum vo Zvolene od roku 2017 buduje unikátne medzinárodné Centrum excelentnosti LignoSilva.  Ide o spoločný strategický projekt NLC a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s., podporený Výskumnou agentúrou z Operačného programu integrovaná infraštruktúra v sume 10 mil. €. V rámci napredovania tohto projektu sa včera v priestoroch Výskumnej stanice juh v Gabčíkove uskutočnil kontrolný deň projektu Centra excelentnosti LignoSilva.

Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov participujúcich na uvedenom projekte. Za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa kontrolného dňa zúčastnili Ing. Martin Fecko, štátny tajomník a Ing. Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.  Za Národné lesnícke centrum Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ, Ing. Ladislav Kulla, PhD., riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu, Dr. Ing. Tomáš Bucha, vedúci Centra excelentnosti, Ing. Tomáš Gergeľ, PhD., zástupca vedúceho Centra excelentnosti, Ing. Peter Veverka, projektový manažér a Ing. Martin Bartko, PhD., vedúci Výskumnej stanice juh. Na rokovaní bol prítomný aj Mgr. Michal Deraj, prednosta Okresného úradu v Dunajskej Strede. Partnera projektu CE LignoSilva zastupoval Ing. Štefan Boháček, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy a. s. Bratislava.

Na stretnutí boli prezentované ciele projektu, jeho genéza, prínos a prehľad obstarávanej infraštruktúry. Následne bola predstavená pilotná výskumno-demonštračná linka pre výskum papiera a pilotná linka s 3D CT skenerom pre výskum detekcie vnútorných chýb dreva a optimalizáciu výťaže ako kľúčové infraštruktúry tohto projektu. V rámci kontrolného dňa prebehla široká diskusia postupu implementácie projektu, v ktorej boli identifikované prednosti a slabiny implementácie a navrhnuté následné opatrenia s cieľom dosiahnuť čo najplynulejšiu realizáciu projektu. Súčasťou bola aj prehliadka pracovísk a laboratórií výskumnej stanice Gabčíkovo.

Za 4 roky od zahájenia realizácie projekt začal naberať reálne kontúry. Úspešne v spolupráci s Výskumnou agentúrou sa v rokoch 2019 a 2020 už obstaralo 20 položiek projektu napr. predprojektové a projektové dokumentácie, 3D CT skener s príslušenstvom, pracovné stanice a IKT pre geopriestorové laboratórium, zariadenia do laboratória Lesníckej ochranárskej služby.

Dobudovaná integrovaná infraštruktúra LignoSilva v prepojení na vedecko-výskumný program centra je základom pre už vytvárané inovačné a výskumno-vývojové partnerstvá a konzorciá v celom reťazci lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu i v súvisiacich oblastiach technologických, informačných a softvérových riešení. Projekt prinesie vytvorenie modelových a prototypových pracovísk a kľúčových technologických celkov pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva. Nezanedbateľným výstupom bude aj vytvorenie údajovej a poznatkovej bázy potrebnej pre transformáciu lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k biohospodárstvu, obehovej ekonomike a znalostnej ekonomike. Rozšírenie výsledkov projektu prispeje k reštrukturalizácii celého odvetvia smerom k produkcii s vyššou pridanou hodnotou na báze domácej obnoviteľnej suroviny – dreva. LignoSilva tak len potvrdzuje postavenie Zvolena ako mesta lesníctva.

Zástupcovia MPRV SR ocenili dosiahnuté výsledky Národného lesníckeho centra, potvrdili záujem ministerstva aktívne sa podieľať na implementácii projektu a zdôraznili potrebu využiť infraštruktúru pre rozvoj sektora.

Kontakt:

Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

T. G. Masaryka, 960 01 Zvolen

Tel. +421 45 53 14 128

Email: tomas.gergel@nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen rozvíja najmä aplikovaný lesnícky výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky. V súlade s výskumným zámerom na roky 2015 – 2019 a novým výskumným zámerom „Lesníctvo ako súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne udržateľného bio-hospodárstva“ na roky 2020 – 2024 ústav postupne rozširuje svoje zameranie výskumu na oblasť energetického využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných technológií spracovania dreva a agrolesníckych systémov. Reaguje tým na v európskom priestore prebiehajúce štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru smerom k biohospodárstvu v kontexte potenciálneho prechodu spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike.