Rozvojová pomoc pre moldavské lesné hospodárstvo

Zvolen, 24.03.2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravil projektový zámer na spoluprácu s moldavskými lesníkmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácie lesníctva.

NLC-ÚLPV Zvolen využilo príležitosť v rámci programu SlovakAid, ktorý zastrešuje rozvojovú pomoc Slovenskej republiky. Dňa 22.03.2021 bola uzávierka výzvy na predkladanie projektov pre rozvojovú pomoc Moldavskej republike. V sektorovej priorite: Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov bol pripravený projektový zámer: Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky.

Cieľom projektu je transfer poznatkov a skúseností zo slovenskej strany do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na posilnenie pedagogických zručností pedagogických zamestnancov a lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu budú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsko na základe skúsenosti zo Slovenska. Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky a ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. V prípade schválenia projektu je jeho začiatok naplánovaný na november 2021 s celkovou dĺžkou realizácie 18 mesiacov. Miesto realizácie projektu je Národný park Orhei. Park bol založený v roku 2013 a jeho poslaním je zachovať biodiverzitu, zastaviť degradáciu lesných ekosystémov, obnoviť udržateľné obhospodarovanie lesov a podporovať ekologické poľnohospodárstvo a ekoturizmus. Predpokladané náklady na projekt sú vo výške 96 tisíc € a partneri projektu musia zabezpečiť 10 % spolufinancovanie.

Je viac ako symbolické, že návrh projektu bol vypracovaný v roku kedy si na Slovensku pripomíname 20 rokov od začiatku realizácie aktivít lesnej pedagogiky. Počas tohto obdobia sa vybudoval systém, ktorý v prvom rade zabezpečuje environmentálne vzdelávanie na príklade lesa. Tento systém vzdelávania sa osvedčil a rozvíja sa aj smerom k ďalším cieľovým skupinám, kde NLC zabezpečuje akreditované vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl. Obrovský význam má lesná pedagogika aj ako účinný nástroj pozitívnej prezentácie obhospodarovania lesov. S čistým svedomím môžeme konštatovať, že lesná pedagogika predstavuje „úspešný príbeh“ v rámci lesného hospodárstva. Toho dôkazom je aj medzinárodná spolupráca, kde je veľký záujem o slovenské skúsenosti. V minulých rokoch sa slovenskí experti podieľali na vypracovaní Koncepcie lesnej pedagogiky na Ukrajine a pevne veríme, že v prípade schválenia projektového zámeru budeme rovnako úspešní aj v Moldavsku.