Aj lesníci z Národného lesníckeho centra vzdelávajú online

Zvolen, 03. decembra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) pokračuje vo svojich vzdelávacím aktivitách, ktoré realizuje na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti spôsobilosti odborných lesných hospodárov i v oblasti činností spojených s nakladaním s lesným reprodukčným materiálom. Tie sa však v súčasnej situácii vyvolanej ochorením COVID-19 presunuli do online  priestoru.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v súlade so zákonom o lesoch a zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli, schvaľuje projekty školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (OLH) a tiež školení na činnosti spojené s lesným reprodukčným materiálom (LRM). Tieto školenia na základe ministerského poverenia realizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Držitelia uvedených osvedčení sú povinní sa školení zúčastňovať v päťročných cykloch.

Každý rok vyškolí NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV Zvolen) v rámci portfólia svojich vzdelávacích aktivít viac ako tisíc účastníkov. Poskytované služby a samotné vzdelávacie aktivity sa snaží zlepšovať a inovovať okrem iného aj na základe spätnej väzby získanej dotazníkovým prieskumom. V roku 2020 sa obsah povinného vzdelávania pre OLH doplnil o aktuálne témy prírode blízkeho obhospodarovania lesov a zlepšovania komunikačných zručností v kontexte pozitívneho zviditeľňovania lesníctva v očiach laickej verejnosti.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s vírusom COVID-19, ktorá neumožňuje organizovanie školení prezenčnou formou, NLC-ÚLPV Zvolen ponúkol dotknutým držiteľom absolvovať školenia LRM a OLH dištančne online formou. Tieto školenia prebiehali počas celého mesiaca november prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Záujem o dištančnú formu školenia prekonal očakávania organizačného garanta, keď z celkového počtu pozvaných účastníkov na preškolenie LRM sa on-line formy zúčastnilo skoro 70 % a pri OLH viac ako 50% držiteľov.

Školenia neboli len o prezentáciách samotných lektorov, ale účastníci sa so záujmom zapájali do diskusií a kládli lektorom otázky presne tak, ako sú zvyknutí na prezenčných formách školení. Práve aj na základe týchto skúseností plánuje NLC-ÚLPV Zvolen v rámci vzdelávacích aktivít stabilne zaviesť a ponúkať aj ich online formy.

NLC-ÚLPV Zvolen sa chce úprimne poďakovať všetkým účastníkom i samotným lektorom za ich záujem a rýchlu adaptáciu na nové a, ako sa ukazuje v tejto dobe, nevyhnutné spôsoby odborného vzdelávania v oblasti lesného hospodárstva.

Kontakt:

Mgr. Ing. Katarína Golianová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Tel. +421 45 5314 345

E-mail: katarina.golianova @nlcsk.org

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.