Národné lesnícke centrum vo  Zvolene prevádzkuje jedinečné lesnícke laboratórium

Zvolen, 19. novembra 2020 – Centrálne lesnícke laboratórium Národného lesníckeho centra existuje vo Zvolene už takmer sedemdesiat rokov. Za toto obdobie spracovalo tisícky vzoriek lesných pôd či biologického materiálu zo slovenských lesov. Bez jeho analýz sa dnes neobídu ani monitorovacie systémy, ktoré hodnotia stav lesných porastov nielen na Slovensku, ale i v rámci Európy. Jeho význam ešte viac podčiarkuje potreba riešenia súčasných environmentálnych problémov či negatívnych následkov zmeny klímy.

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) je špecializované pracovisko Národného lesníckeho centra (NLC), ktoré vykonáva fyzikálne a chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných aj nelesných ekosystémov – najmä vzoriek pôd, biomasy a povrchových vôd. Je jediným akreditovaným lesníckym laboratórium na Slovensku. Vzniklo súčasne so založením NLC vo Zvolene v roku 2006 spojením dvoch nezávislých laboratórií – Lesníckeho pedologického laboratória Lesoprojektu a laboratória Lesníckeho výskumného ústavu.

V pôvodnom laboratóriu Lesoprojektu sa postupne od roku 1953 vykonávali analýzy pôdnych vzoriek, ktoré pochádzali z rokov 1951 – 1955. V tom období prebiehal tzv. všeobecný stanovištný prieskum, v rámci ktorého sa založilo, popísalo a mapovo fixovalo viac ako 15 tis. mapovacích pôdnych sond a 8 tis. hlbokých sond, z ktorých bolo 3 350 vzorkových. Laboratórne sa spracovalo viac ako 10 tis. pôdnych vzoriek. Výsledky chemických analýz v ďalších rokoch v rámci podrobného stanovištného prieskumu  slúžili pre klasifikáciu pôd na typologických reprezentatívnych plochách a vypracovanie pôdnych máp v mierke 1:10000 pre celé Slovensko. Od 90. rokov minulého storočia slúžili analýzy ako podklad pre hodnotenie stavu lesa pri príprave lesných hospodárskych plánov a pre stanovenie opatrení pre vhodné obhospodarovanie lesných porastov, ale i pre zabezpečenie kvality sadeníc pri ich pestovaní v lesných škôlkach. Pôdne vzorky z tzv. ťažko zalesniteľných plôch i plôch devastovaných po banskej činnosti sa odoberali a následne analyzovali v rámci melioračného prieskumu. V roku 1991 sa začal realizovať ekologický prieskum, v rámci ktorého sa odoberali a analyzovali pôdne a asimilačné vzorky pre vylíšenie imisných pásiem a monitoring stavu lesov. V pôvodnom laboratóriu Lesníckeho výskumného ústavu sa vykonávali chemické analýzy pre účely výskumných projektov, monitoringu stavu lesov i pre hospodársku prax v lesnom hospodárstve.

Integráciou ústavov do Národného lesníckeho centra v roku 2006 sa laboratóriá spojili do Centrálneho lesníckeho laboratória. Analýzy sa vykonávajú od roku 2010 v rekonštruovaných priestoroch NLC na modernom prístrojovom vybavení. Výsledky analýz depozícii, pôdy a asimilačných orgánov lesných drevín skvalitňujú výstupy medzinárodných i národných vedeckých projektov, národných inventarizácii lesa i monitoringu v rámci Čiastkového monitorovacieho systému Lesy ako jedného z ČMS pre monitoring životného prostredia Slovenskej republiky. Výstupy analýz laboratória sú súčasťou dát zbieraných v rámci programu ICP Forests z územia celej Európy. Ide o medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy, ktorý bol spustený v roku 1985 a na jeho základe v roku 1986 prijala EÚ nariadenie o ochrane lesov pred atmosférickým znečistením. V súčasnosti sa v rámci tohto programu monitoruje nielen vplyv environmentálnych záťaží, ale i vplyv klimatickej zmeny na lesné ekosystémy na území Európy. Získané výsledky sú zaradené do európskej databázy údajov o lesných ekosystémoch v Programovom koordinačnom centre ICP Forests v nemeckom Eberswalde.

„Komplexný prístup k riešeniu globálnych a lokálnych environmentálnych problémov je založený na dlhodobom a pravidelnom monitorovaní lesných ekosystémov. Práve výsledky chemických analýz, ktoré na Slovensku zabezpečuje CLL, dávajú objektívny obraz o stave lesa. Vedia odhaliť negatívne zmeny aj v štádiu, keď tieto ešte nie sú voľným okom viditeľné. Takto  dlhodobo prispievajú k riešeniu úloh racionálneho obhospodarovania lesov i monitorovania životného prostredia“, skonštatovala na záver Ing. Danica Krupová, PhD.

Kontakt:

Ing. Danica Krupová, PhD.

Centrálne lesnícke laboratórium

E- mail: danica.krupova@nlcsk.org

Telefón: + 421 45 5314 429

Mobil: + 421 902 923 092

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).