Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojil do medzinárodného projektu s názvom Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť stabilitu a adaptabilitu karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Projekt je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 s príspevkom Európskej únie v sume 3,17 mil. eur. Partnermi projektu za slovenskú stranu sú Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. a Lesy mesta Kežmarok, s. r. o. Za ukrajinskú stranu sú partnermi štátne inštitúcie Užhorodský lesný podnik a Vygoda Forestry a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu FORZA. NLC – ÚLPV Zvolen v rámci projektu využije svoje kapacity a skúsenosti pri realizácii prác spočívajúcich v založení demonštračných plôch na území Tatranského národného parku.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá pôsobí ako národné informačné centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a ako vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Link:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ako-nasi-vedci-pomahaju-lesom-na-slovensko-ukrajinskom-pohranici?fbclid=IwAR26gAfcqDxH2b4UpdoPOY27OVh8V53gY0A3jI2ul1aNhxRwjCUgTxa5dqw

Zdroj: www.cvtisr.sk