Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Zvolen, 04. novembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“, ktorý sa realizuje na prihraničnom slovensko-ukrajinskom území a jeho hlavným cieľom je zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Projekt je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 s príspevkom Európskej únie v sume 3,17 mil.€. Partnermi projektu za slovenskú stranu sú Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. a za ukrajinskú stranu štátny podnik „Užhorodský lesný podnik“, štátny podnik „Vygoda Forestry“, Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu “FORZA”. S implementáciou projektu sa začalo vo  februári 2020.

NLC v rámci projektu využije svoje odborné kapacity a dlhodobé skúsenosti v zapájaní sa do medzinárodných projektov. Pre slovenských partnerov projektu realizuje vedecko-výskumné práce spočívajúce v založení demonštračných plôch na území Tatranského národného parku pričom výstupom bude publikácia a sprievodca pre partnerov projektu a pre verejnosť.

NLC okrem zabezpečenia vedecko-výskumných aktivít využije aj svoje bohaté skúsenosti v oblasti transferu poznatkov, práce s verejnosťou a zabezpečí  vzdelávacie aktivity a publicitu projektu.

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 je jedným zo 16 programov cezhraničnej spolupráce  (CBS) na vonkajších hraniciach Európskej únie, ktoré sa implementujú v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) pre finančný rámec 2014 – 2020. Cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami európskeho susedstva. Aj implementácia tohto projektu potvrdzuje fakt že  NLC má potenciál a  je pripravené zapájať sa do medzinárodných projektov, čím potvrdzuje vysokú odbornú úroveň lesníctva na Slovensku.

 

Kontakt:

Ing. Katarína Bugalová

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

tel. +421 45 53 14 286

email: katarina.bugalova@nlcsk.org

 

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.