Národné lesnícke centrum vo Zvolene ukončilo rekonštrukciu jednej zo svojich budov

Zvolen, 28. októbra 2020 – V ostatných dňoch bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizovala v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý bol financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu v septembri tohto roku prinieslo celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy. V rámci projektu sa realizovali stavebno-technické opatrenia v súlade s energetickým auditom, konkrétne zateplenie obvodového plášťa a komplexnou rekonštrukciou tepelno-technických zariadení vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie. Zároveň boli riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. Po realizácii opatrení objekt spĺňa požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov A1 ultranízkoenergetické budovy, pričom úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 % a úspora potreby energie na vykurovanie až 69 %. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu predstavovala viac ako 1,8 mil. EUR.

Keďže ide o historicky aj architektonicky hodnotnú budovu, vedenie Národného lesníckeho centra konzultovalo všetky úpravy vonkajšieho vzhľadu a sčasti aj interiéru budovy aj s odborníkmi z radov architektov tak, aby sa budova po rekonštrukcii čo najviac približovala pôvodnému originálu. Za zmienku tiež stojí, že na túto rekonštrukciu bude nadväzovať aj revitalizácia okolia budovy, financovaná z prostriedkov Národného lesníckeho centra, ktorou sa vytvoria vhodné oddychové zóny pre obyvateľov i návštevníkov mesta Zvolen.

Úspešná realizácia projektu predstavuje pre Národné lesnícke centrum investíciu do budúcnosti, ktorá je dôkazom toho, že environmentálna i spoločenská zodpovednosť je jednou z najdôležitejších priorít tejto štátom zriadenej príspevkovej organizácie.

 

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).