Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku

Zvolen, 20. októbra 2020 – Uskutočnilo sa on-line zasadnutie Pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty vlka dravého. Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj na základe postupov definovaných v schválenom Programe starostlivosti o vlka dravého vykonalo Národné lesnícke centrum v roku 2020 monitoring jeho reprodukčných párov a prírastku.

Výstupy monitoringu tvoria jeden z hlavných podkladov k zasadnutiu pracovnej skupiny. Pri navrhovaní kvóty sa zohľadnil zistený prírastok za rok 2020 v počte minimálne 240 až 300 jedincov, hlásené škody na hospodárskych zvieratách a poľovnej zveri, či nárast areálu rozšírenia vlka v poslednom období (od roku 2000 nárast o 42 %).

Aj keď je vlk vzácnym zástupcom našej fauny a jeho manažment si vyžaduje  citlivý prístup, v niektorých lokalitách začínajú jeho neustále sa zvyšujúce stavy spôsobovať problémy najmä chovateľom hospodárskych zvierat. Pre zachovanie životaschopného poľnohospodárstva na vidieku je preto potrebné prihliadať aj na argumentovanie farmárov, žiadajúcich primeranú reguláciu jeho stavov. Podľa údajov Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat nám od roku 2017 klesol počet oviec takmer o 50 tis. jedincov a počet ich chovov sa za rovnaké obdobie znížil o 251. Na zasadnutí pracovnej skupiny nebola otázka nastavenia kvóty lovu vlka uzavretá a ministerstvo sa rozhodlo pred konečným usmernením analyzovať ďalšie relevantné podklady.

Kontakt:

Ing. Jozef Bučko PhD.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

e-mail: jozef.bucko@nlcsk.org

Tel.: +421/911 540 096

Viac informácii je k dispozícii tu: 2020 Monitoring populácie vlka dravého na Slovensku

Možnosť na stiahnutie: https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-Monitoring-populácie-vlka-dravého-na-Slovensku.pdf