Veľký úspech slovenského lesníctva v oblasti medzinárodnej spolupráce

Zvolen, 21. októbra 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ako člen rakúsko-slovenského konzorcia, získalo projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku. Realizácia tohto projektu je logickým pokračovaním dlhodobej a úspešnej spolupráce medzi slovenskými a srbskými lesníckymi organizáciami.

Vo februári 2020 Európska komisia zverejnila výzvu v rámci programu Twinning na realizáciu projektu Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku ako príspevok k zmierneniu a adaptácii na klimatickú zmenu. NLC reagovalo na túto výzvu a oslovilo potencionálnych partnerov z členských krajín EÚ na prípravu projektu. Na základe spätnej väzby od partnerov bolo vytvorené rakúsko-slovenské konzorcium. Na základe bohatých skúseností s programom Twinning prevzalo úlohu koordinátora projektu rakúske Spolkové lesnícke výskumné centrum.
Ďalšími partnermi projektu sú rakúske Spolkové ministerstvo pôdohospodárstva, rakúska Environmentálna agentúra a Rakúske spolkové lesy. Za slovenskú stranu je koordinátorom projektu Národné lesnícke centrum a partnerom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prezentácia projektu pre zástupcov srbského Ministerstva financií a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodné hospodárstva sa uskutočnila 15. 09. 2020.

Projektový zámer získal maximálny počet bodov a s jeho realizáciou sa začne v januári 2021, pričom bude trvať 2 roky. Celkový rozpočet projektu je 1 mil. € a po vecnej stránke je rozdelený na tri komponenty. Cieľom prvého komponentu Zlepšenie stavu lesníckej politiky a administratívnej kapacity je na základe zhodnotenia súčasného stavu lesníckeho sektora navrhnúť cestovnú mapu pre tvorbu Národného lesníckeho programu a realizovať vzdelávacie aktivity pre zamestnancov štátnej správy. Druhý komponent Zlepšenie podporného systému pre lesnícky sektor je zameraný na prenesenie skúseností a postupov z podpory lesníctva v Rakúsku a na Slovensku do Srbska. V rámci tretieho komponentu Prenesenie legislatívy EÚ v oblasti uvádzania dreva na trh sa pozornosť sústredí na harmonizáciu srbskej legislatívy s legislatívou EÚ s dôrazom na praktické vzdelávanie zamestnancov zabezpečujúcich kontrolnú činnosť v uvedenej oblasti. Všetky uvedené aktivity sa budú uskutočňovať formou krátkodobých pobytov rakúskych a slovenských expertov v Srbsku.

Podľa Ing. Milana Sarvaša, PhD., koordinátora projektu za NLC, slovenskí lesnícki experti sú po vecnej stránke pripravení na realizáciu projektu a vedia využiť všetky poznatky a skúsenosti v uvedených oblastiach. Dôkazom toho je aj obsadenie pozície projektového poradcu slovenským expertom, ktorý bude priamo z Belehradu koordinovať činnosť všetkých expertov zapojených do projektu.  „Twinningové projekty predstavujú najvyššiu úroveň podpory EÚ pre kandidátske a asociované štáty. Tento nástroj umožňuje podporiť približovanie národných legislatív kandidátskych krajín právnym predpisom EÚ. Preto zapojené inštitúcie z jednotlivých členských štátov EÚ musia preukázať vysokú úroveň nielen teoretických ale hlavne praktických poznatkov. Je na škodu, že celkovo Slovenská republika veľmi málo využíva tento nástroj, pretože umožňuje nielen využitie a podporu odborných kapacít štátnych a verejných inštitúcií smerom k medzinárodnej spolupráci, ale hlavne následne otvára priestor pre slovenské spoločnosti na priamu ekonomickú spoluprácu s krajinami, kde sa projekty realizovali. Sme presvedčení, že naša účasť v tomto projekte nielen potvrdí vysokú odbornú úroveň slovenského lesníctva, ale aj otvorí možnosti na ďalšiu spoluprácu.“, uviedol ďalej Milan Sarvaš.

Kontakt:

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

riaditeľ

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

tel. +421 903 443 464

email: milan.sarvas@nlcsk.org

 

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: https://web.nlcsk.org/?page_id=59.