Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky odborných lesných hospodárov, ktoré organizuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene. V septembri 2020 sa týchto skúšok zúčastnilo 80 uchádzačov, z ktorých viac ako polovica náročným podmienkam vyhovela. Inštitút odborného lesného hospodára spolu s programom starostlivosti o lesy tvoria základ profesionálneho hospodárenia v slovenských lesoch.

Jedným zo základných pilierov lesného hospodárstva na Slovensku je inštitút odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“). OLH usmerňuje hospodárenie v lese a pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a z osobitných právnych predpisov. OLH je spôsobilý na výkon činnosti, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára, ktoré mu na základe žiadosti vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja. Túto žiadosť si môže podať až po úspešnom absolvovaní skúšok odbornej spôsobilosti OLH.

Skúšky odbornej spôsobilosti OLH organizuje Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“) na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“). Tieto skúšky overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblastí:

  • pestovanie lesov,
  • ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,
  • hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
  • všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,
  • ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.

V týždni od 7. do 11. septembra 2020 sa aj napriek sťaženým podmienkam v súvislosti s rozšíreným vírusom COVID-19 na Slovensku uskutočnili skúšky na získanie tejto spôsobilosti. Zúčastnilo sa ich 80 žiadateľov z celkového počtu 86 podaných žiadostí. Skúšky organizačne a technicky zabezpečoval NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Odbor poradenstva a vzdelávania, za splnenia všetkých protiepidemiologických opatrení. Svoje vedomosti žiadatelia prezentovali pred päť člennými komisiami menovanými ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zo všetkých zúčastnených podmienkam vyhovelo 43 účastníkov, čo predstavuje úspešnosť na úrovni 50 %, pričom pre účastníkov najväčšiu výzvu predstavoval predmet právne predpisy.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ďalej len „NLC-ÚLPV Zvolen“) ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje odborné vzdelávania v odvetví lesného hospodárstva, ponúka pre záujemcov o vykonanie skúšok aj Odbornú prípravu na skúšky OLH, ktorá sa realizuje spravidla mesiac pred ich samotným konaním. Samotná príprava  trvá 5 pracovných dní, počas ktorých je každý deň venovaný inému predmetu zo skúšaných oblastí. Táto Odborná príprava sa dlhodobo teší vysokému záujmu uchádzačov, čo potvrdila aj vyše 80 percentná účasť zo všetkých záujemcov o získanie osvedčenia OLH. Jej efektívnosť najlepšie ilustruje fakt, že z celkového počtu úspešných absolventov skúšky (43) sa na nej zúčastnilo až 83 % (36 žiadateľov). Lektorský tím tvoria renomovaní odborníci z lesníckej praxe, ktorých Odbor poradenstva a vzdelávania prioritne vyberá z radov menovaných skúšobných komisárov. Podkladom pre ich výber sú aj analýzy anonymných dotazníkových prieskumov, ktorými sa zisťuje po každej odbornej vzdelávacej aktivite spätná väzba od účastníkov (ohľadne ich spokojnosti s lektormi,  organizáciou vzdelávania, či obsahových námetov pre podávanie vzdelávacích projektov). Účastníci odbornej prípravy na skúšky OLH majú tiež prístup na e-learningovú platformu NLC, kde si môžu svoje vedomosti doplniť v pohodlí domova, či vyskúšať simuláciu písomnej časti skúšok. Súbor testových otázok je pravidelne aktualizovaný odborníkmi pre jednotlivé skúšané oblasti.

Úspešní absolventi skúšok sa automaticky zaraďujú do systému ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré prebieha v zmysle platnej legislatívy v päťročných intervaloch formou 2-dňového školenia. Jeho obsah je daný vzdelávacím projektom, ktorý schvaľuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Toto povinné preškoľovanie na základe poverenie, rovnako ako skúšky, zabezpečuje NLC-ÚLPV Zvolen. Ročne sa ho zúčastní viac ako 400 OLH. Za cca 6 rokov sa preškolí celý register OLH, ktorí okrem iného predstavujú výborný komunikačný kanál smerom k vlastníkom a obhospodarovateľom lesov. OLH sú tak aktívnym nástrojom cieleného poradenstva a presadzovania štátnej lesníckej politiky v lesníckej praxi.

NLC-ÚLPV Zvolen sa snaží proces odborného vzdelávania neustále skvalitňovať. Jedným zo spôsobov je aj zlepšovanie komunikačných a didaktických zručností kontrahovaných lektorov na špecializovaných kurzoch zameraných na pedagogiku, psychológiu, didaktiku a prezentáciu. Do najbližšej budúcnosti je cieľom rozšíriť ponuku povinného odborného vzdelávania o distančné online formy.

Kontakt:

Mgr. Ing. Katarína Golianová
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel. +421 45 53 14 345
email: katarina.golianova@nlcsk.org