Zamestnanci Národného lesníckeho centra si zveľaďujú svoje okolie

V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie.

Aj napriek problematickým uplynulým mesiacom, ktoré sa niesli v duchu mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, zamestnanci verili, že s príchodom krajších a slnečnejších dní budú mať opäť možnosť stretnúť sa nielen pri bežných pracovných povinnostiach v kanceláriách, ale aj pri takýchto teambuildingových aktivitách, ktoré pozitívne vplývajú na celkovú klímu na pracovisku v rámci realizácie každodenných aktivít. Kolegyne a kolegovia, ktorí sa niekedy stretnú osobne iba výnimočne, mali pri zveľaďovaní okolia budovy Národného lesníckeho centra na ulici T. G. Masaryka možnosť vymeniť si názory nielen na odborné, ale aj bežné konverzačné témy. Popritom sa spoločne popasovali s vyššou trávou, burinou, náletmi a podrastami drevín a celkovou úpravou verejného priestranstva pred ich budovou. Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebieha obdobie hniezdenia vtáctva, kládol sa veľký dôraz na opatrnosť pri úpravách kríkov a nižších porastov.

Záleží nám na tom, v akom prostredí žijeme a pracujeme. Uvedomujeme si našu spoločenskú i environmentálnu zodpovednosť, ktorá je plne v súlade so zameraním i samotným poslaním našej organizácie. Sme veľmi radi, že sa tohtoročnej letnej brigádnickej aktivity zúčastnilo toľko našich zamestnancov – patrí im za to naše poďakovanie a rovnako tak aj generálnemu riaditeľovi Národného lesníckeho centra, ktorý umožnil svojim zamestnancom takto využiť ich pracovný deň.

Pevne veríme, že budúci rok budeme môcť v tejto tradícii pokračovať a dúfame, že účasť bude ešte vyššia. Rovnako tak chceme motivovať aj obyvateľov (nielen) mesta Zvolen, aby sa v rámci utužovania svojich dobrých susedských vzťahov rozhodli pre rovnako pozitívnu činnosť a zveľadili svoje okolie.

Kontakt:

Mgr. Ivana Šarinová

Referát komunikácia a marketingu

T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

E-mail: ivana.sarinova@nlcsk.org

Telefón: +421 45 53 14 167

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)