Oznam pre štatutárov poľovníckych organizácii k elektronickej schránke

Štatutári poľovníckych organizácií si môžu v registri poľovníckych organizácií zverejnenom na ForestPortáli alebo priamo na https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPO overiť, aké informácie o organizácii sú v registri zapísané.

Ak sú údaje úplné a správne, elektronická schránka bude automaticky zriadená a aktivovaná na doručovanie k termínu 01.08.2020.

V prípade, že údaje sú nesprávne, resp. nie je zapísané rodné číslo štatutára, kontaktujte príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor.

Upozorňujeme, že Národné lesnícke centrum je iba správcom informačného systému v ktorom sa vedie register a nemá právo doň zapisovať.