Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami médií. Reportáž odvysielanú v ten istý deň v hlavných Správach RTVS si môžete pozrieť na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/230209 (35 minúta 50 sekunda)

Národné lesnícke centrum spolu s Geografickým ústavom SAV ukončilo riešenie projektu ATBIOMAP – Pokročilé techniky mapovania biomasy na spustnutej poľnohospodárskej pôde pomocou kombinácie optických a radarových dát diaľkového prieskum Zeme, ktorý finančne podporila Európska vesmírna agentúra. Ide o slovenský kozmický projekt, ktorý je jedinečný tým, že sa rieši v rámci sektora lesného hospodárstva v kontexte potenciálneho využívania neobhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkov na pestovanie drevnej biomasy.

Potreba poznania stavu drevnej biomasy na nelesných pozemkoch vyplýva aj zo záväzku inventarizácie emisií skleníkových plynov v sektore využitia krajiny a lesníctva, ako aj z rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

doc. Ján Feranec, Geografický ústav – SAV
Účastníci workshopu projektu
Dr. Tomáš Bucha, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen