Učiť sa o lese online je dnes “in”

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o aktivitách ÚLPV pod názvom “Čo sa môžete naučiť o lese online” na portáli Veda na dosah.

NLC-ÚLPV Zvolen tak reagoval na aktuálnu potrebu zabezpečenia online vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ponúkol nielen školákom, ale aj ich rodičom možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých poznatkov o lese a lesnom hospodárstve priamo vo virtuálnom prostredí. Sme presvedčení o tom, že aj toto je jeden z príkladov ako môže výsledky práce NLC využívať široká verejnosť v každodennom živote.
Ďakujeme!

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá pôsobí ako národné informačné centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a ako vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Zdroj: www.cvtisr.sk