Významný publikačný úspech nášho kolegu

Diverzita vegetácie lesov mierneho pásma v Európe klesá, čo môže mať vážne dôsledky na biologickú rozmanitosť celého ekosystému, keďže život mnohých iných organizmov, napr. hmyzu, je úzko spätý s konkrétnymi druhmi rastlín. Pokles biodiverzity zároveň znižuje schopnosť ekosystému odolávať environmentálnym zmenám. Deje sa tak zrejme v dôsledku nárastu emisií oxidu dusíka z využívania fosílnych palív.

K týmto záverom dospel kolektív vedcov spolupracujúcich v rámci iniciatívy forestREplot s prispením Nemeckého centra pre výskum biodiverzity (iDiv). Výsledky ich výskumu boli práve publikované v prestížnom časopise Nature Ecology & Evolution s impakt faktorom 10,965 (https://rdcu.be/b3xJ9), pričom jedným zo spoluautorov je aj náš kolega Ing. František Máliš, PhD. z odboru ekológie lesa a krajiny, NLC – LVÚ Zvolen.

Ako uviedol doktor Máliš, na základe analýzy rozsiahlej databázy informácií o druhovom zložení lesnej vegetácie zo 68 lokalít naprieč Európou, ktorá obsahuje aj 50 rokov staré údaje, vedci zistili, že druhy, ktoré sú zriedkavé a majú vyhranenejšie nároky na vlastnosti prostredia, sú nahradzované druhmi, ktoré sú bežné a vyskytujú sa na stanovištiach s rôznorodejšími vlastnosťami. Na lokálnej úrovni nemusí dôjsť k poklesu počtu druhov, ale zmene druhového zloženia v prospech druhov, ktoré vedia zvýšené množstvo dusíka využiť vo svoj prospech. Znamená to, že tieto druhy kolonizujú nové miesta a vytláčajú iné druhy, čo vedie k celkovému poklesu v počte druhov aj zníženiu priestorovej rozmanitosti vegetácie lesov Európy.

Za zmienku stojí aj to, že v databáze forestREplot je časť údajov z opakovaných typologických plôch, ktoré boli zakladané počas typologického prieskumu lesov Slovenska od roku 1951 do roku 1981 a zopakované počas rokov 2005-2007.

https://www.nature.com/natecolevol/