loader image

Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny. S tým je spojené plynutie času, počas ktorého (zvlášť v teplejšom predjarnom období) nastupuje lykožrút. Nespracované kalamitné drevo je tak „infikované“ a je zdrojom nákazy aj pre zdravé okolostojace lesy. Ochrániť ich môže len včasný zásah lesníkov. Kto odvráti hroziacu lykožrútovú pandémiu?

Kritická situácia s podkôrnym hmyzom na smreku sa vyskytuje v celom stredoeurópskom regióne. Objem lykožrútovej kalamity sa posledný rok po dlhom období podarilo lesníkom na Slovensku znížiť a naša krajina je na tom v porovnaní s Českou republikou výrazne lepšie. Paradoxne, po vydaní viacerých negatívnych rozhodnutí zo strany štátnej správy životného prostredia od začiatku platnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody krajiny a zákona o lesoch za účelom zabezpečenia ochrany lesa, sa situácia s lykožrútovou kalamitou môže opäť výrazne zhoršiť.

Séria vetrových kalamít v zimnom období 2019/2020 poškodila časť smrekových, zväčša hospodárskych lesov. Dnes na Slovensku leží na zemi cca 600 000 m3 vetrovej kalamity. Navyše, časť lykožrútmi napadnutého dreva zostala nespracovaná ešte z roku 2019, pričom ak chceme zabrániť v roku 2020 premnoženiu lykožrúta, toto drevo musí byť spracované čím skôr, najlepšie do konca marca 2020 a v prípade vetrovej kalamity zo zimy 2019/2020, ktorá zatiaľ nie je napadnutá podkôrnym hmyzom, najneskôr do konca mája 2020. V smrekových lesoch tak máme dohromady viac ako milión m3 dreva poškodeného vetrom alebo už napadnutého lykožrútom.

Toto drevo sa nachádza prevažne v 2. a 3. stupni ochrany prírody a po nadobudnutí účinnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny ho orgány štátnej správy životného prostredia nedovolili spracovať, resp. značne obmedzili jeho spracovanie. Hrozí (a doterajšie

skúsenosti to potvrdzujú) ďalšie silné premnoženie lykožrútov. Pri nespracovaní tohto ležiaceho dreva dôjde k napadnutiu ďalších, zatiaľ zdravých jedincov a tak k poškodeniu ďalších miliónov stromov.

Bez ohľadu na aktuálnu ekonomickú alebo právnu situáciu je základným nevyhnutným a absolútne rozhodujúcim opatrením na zabránenie lykožrútovej kalamity spracovanie takto napadnutého dreva. Spracovanie dreva je v kontexte aktuálnej pandemickej situácie porovnateľné s opatrením „izolovať napadnutých“, t.j. spracovať napadnuté stromy z roku 2019 a  čerstvo vyvrátené a vylámané stromy a zachrániť  tak zatiaľ ešte zdravé drevo. Ak sa drevo spracuje, zabráni sa lykožrútovej kalamite a následnému poškodeniu ešte väčšieho objemu dreva.

Dnes sme však svedkami úplne opačného trendu. Hlavné a základné opatrenie na odvrátenie lykožrútovej kalamity, „spracovanie poškodených stromov“, štátna správa ochrany prírody v týchto dňoch v lesoch nielen že nepodporuje, ale naopak – zakazuje.

Naše smrekové lesy sú na pokraji kolapsu. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov v nich stoja a čakajú na povolenia kompetentných orgánov na spracovanie kalamity. Povolenia neprichádzajú, prípadne prichádzajú s tým, že spracovanie kalamity odsúvajú na neskorší termín, napr. na august či dokonca ešte neskôr. Z pohľadu ochrany lesa sú opatrenia proti lykožrútovi (asanácia rizikovej drevnej hmoty) vykonané neskoro úplne zbytočné, pretože v tom období budú napadnuté ďalšie okolité zdravé stromy, a to v počte niekoľko násobne prekračujúcom počiatočný stav!

Lesnícka ochranárska služba (LOS) upozorňuje, že súčasný stav v tejto oblasti je legislatívne nastavený tak, že dôjde v krátkej dobe k veľkému premnoženiu podkôrneho hmyzu v smrekových lesoch, ktoré sa nebude dať zastaviť bez veľkých národohospodárskych strát. Naša vidiecka krajina príde o milióny eur zničením kvalitného dreva stojaceho v našich smrekových hospodárskych lesoch.