Promócie detských lesníkov

Zvolen, 15. jún 2022 –  „Osud lesov je v našich rukách“ je hlavným mottom už v poradí dvanásteho ročníka Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné promócie absolventov sa uskutočnia v štvrtok 16. júna 2022 o 14:30 hod. v aule Technickej univerzity vo Zvolene.

Tridsaťpäť šiestakov základných škôl zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr pravidelne od októbra do júna navštevovalo Detskú lesnícku univerzitu a vo štvrtok si prevezmú diplomy absolventov. Mladí študenti Detskej lesnej univerzity poznávali zaujímavosti slovenského lesa nielen teoreticky, ale aj prakticky, online a s veľkým nadšením i priamo v lese na Starých Horách, kde spoločne vysadili až 700 ks mladých stromčekov.

Počas štúdia na Detskej lesníckej univerzite objavovali spoločne tajomstvá lesa. Témy štúdia boli rozdelené do ôsmich tematických celkov ako napríklad „Les to nie sú len stromy“, „Drevo tradičný materiál“, „Z poľovníckej kapsy“, „Lesní architekti“, „Príbeh lesa od semienka po strom“. Sprievodcami v ich štúdiu boli odborníci z Národného lesníckeho centra a štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Spoločne tak hľadali odpovede na otázky aký dôležitý je les pre život človeka a prečo je drevo významná obnoviteľná surovina.

Pred prevzatím diplomov zasadne Detské mestské zastupiteľstvo na Mestskom úrade vo Zvolene, počas ktorého budúci absolventi Detskej lesníckej univerzity za asistencie skúsených lesných odborníkov navrhnú, ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí.

Počas slávnostného odovzdania diplomov sa absolventom prihovoria aj dvaja ministri, ktorých rezorty obhospodarujú viac než 90% našich štátnych lesov.

„Projekt Detskej lesníckej univerzity píše už svoj dvanásty príbeh. Uvedomujeme si, že počas realizovaných prednášok a exkurzií žiaci nie sú schopní osvojiť všetky vedomosti, ale našim skutočným cieľom je zapáliť plamienok skutočného záujmu, lásky a úcty k prírodným hodnotám. Chceme dosiahnuť, aby aj mladej generácií záležalo na budúcnosti slovenských lesov, aby si uvedomovali, že aj svojim spávaním a rozhodovaním môžu ovplyvňovať osud našich lesov aj prostredia v ktorom žijú,“ uviedol generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Projekt Detskej lesnej univerzity organizuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi  Vojenské lesy a majetkami SR š.p. a štátny podnik Lesy Slovenskej republiky,  v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a mestom Zvolen.


Kontakt k aktuálnej téme:

 Ing. Andrea Melcerová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: andrea.melcerova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 436

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).