Pri výskume možností ochrany mladých lesných porastov spolupracujú lesníci, výskumníci aj ochranári

Zvolen, 26.1.2022 Stavy raticovej zveri na Slovensku dosahujú v súčasnom období historické maximá. Táto skutočnosť sa negatívne prejavuje pri obnove mladých lesných porastov, ktoré zver nadmerne poškodzuje. Pri riešení tohto problému, s cieľom nastavenia vhodných manažmentových opatrení, spojili sily lesníci zo štátneho podniku LESY SR, výskumníci z Nár odného lesníckeho centra vo Zvolene a ochranári z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.

V rámci Veľkej zvernice, ktorú obhospodarujú LESY SR š. p. – OZ Tríbeč, sa na území lesnej správy Hrušov zakladajú oplôtky a kontrolné nechránené plochy, na ktorých sa popri dendrometrických meraniach bude zisťovať intenzita vplyvu zveri na odrastanie mladých lesných porastov. „Výskum vplyvu zveri na ich odrastanie je založený na budovaní maloplošných oplôtkov a párových kontrolných nechránených plôch. Ideálnym modelovým územím na ich zakladanie sú zvernice, kde vieme pri hodnotení poškodenia pracovať s presnejšími údajmi čo sa týka populačnej hustoty zveri,“ uviedol Marián Slamka z Národného lesníckeho centra.

Priebežné výsledky tohto výskumu ukazujú, že mladé lesné porasty nie sú len pod tlakom raticovej zveri, ale na vybraných lokalitách aj malých hlodavcov, ktoré mladé stromčeky intenzívne poškodzujú. V spolupráci s OZ Ochrana dravcov na Slovensku tak budú na plochách po vetrových kalamitách osadené búdky pre lesné dravce (najmä sovy), ktoré by mali úsilie lesníkov pri ochrane mladých porastov podporiť. „Takáto spolupráca lesníkov, výskumníkov a ochranárov je ukážkou toho, ako by mala fungovať ochrana prírody na Slovensku,“ poznamenal Jozef Paulenka, vedúci lesnej správy Hrušov.

Ako na záver dodáva Stanislav Kováč z OZ Ochrana dravcov na Slovensku: „Miestni lesníci sú skutoční odborníci a uvedomujú si fakt, že v hospodárskych lesoch je menej starých a dutých stromov, ktoré bežne poskytujú hniezdne príležitosti pre mnohé spevavce i sovy. Preto sme s nadšením privítali ich nápad, že pre ne vyrobia búdky. Pomohli sme im s radami a výberom vhodného typu búdok a pomôžeme im aj pri ich náročnej montáži priamo v teréne.“

Kontakty k aktuálnej téme:

Marián Slamka – Národné lesnícke centrum

marian.slamka@nlcsk.org; +421 918 512 576

Jozef Paulenka – LESY SR, š.p.

j.paulenka@lesy.sk; +421 918 333 523

Stanislav Kováč – OZ Ochrana dravcov na Slovensku

4stenly4@gmail.com; +421 905 871 390