Vzájomná spolupráca slovenských a ukrajinských lesníkov

Zvolen, 17. decembra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“. Projekt sa realizuje prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020, spolufinancovaného Európskou úniou.

Jednou z aktivít projektu bola aj rekonštrukcia lesnej cesty na území Ludvikivskej lesnej správy v dĺžke takmer 4 km. „Lesné cesty sú pre obhospodarovanie lesa nevyhnutnosťou.  Vďaka kvalitným lesným cestám môžu byť lesy chránené pred požiarmi a kalamitami spôsobenými podkôrnym hmyzom,“ povedal riaditeľ štátneho podniku Vyhodský lesný podnik Ihor Lazorko. Ďalšími aktivitami počas spoločného stretnutia na Ukrajine boli ukážky hospodárenia lesov prírode blízkym spôsobom, spôsoby pestovania sadbového materiálu v lesnej škôlke a exkurzia v prírodnej botanickej pamiatke Teplá Jama, kde prebehla ukážka prirodzenej adaptácie dubových a dubovo-bukových lesov ku klimatickým zmenám.

Slovenskí zástupcovia projektu Štátnych lesov TANAP-u,  Lesov Mesta Spišská Belá a Lesov mesta Kežmarok, prezentovali Ukrajinským kolegom vo Vysokých Tatrách zrealizované projektové aktivity zamerané na pestovné práce na plochách poškodených kalamitou, zalesňovanie v lokalite Babia dolina, ako aj spôsoby ochrany mladých lesných porastov pred škodami zverou prostredníctvom oplôtkov a rekonštrukcie lesných ciest. Tieto lesné cesty  umožnia okrem sprístupnenia lesov na ich obhospodarovanie aj návštevníkom lesa spoznávať prírodu prostredníctvom inštalovaných náučných tabúľ. Takýmto spôsobom môžu informovať turistov a návštevníkov Tatier o histórii územia, flóre, faune a aktuálnych problémov v oblasti zmeny klímy na les.

„Veríme, že aj napriek aktuálnej pandemickej situácii sa budú môcť uskutočniť ďalšie naplánované spoločné stretnutia. Jedným z nich je aj účasť ukrajinských lesníkov na akcii, ktorú každoročne organizuje NLC – Lesníckych dňoch. Vďaka takejto medzinárodnej spolupráci, vedie cesta k spoločnému hľadaniu účinných nástrojov a spôsobov k zlepšeniu odborného hospodárenia v lesoch na základe dlhoročných skúseností a poznatkov našich a zahraničných lesníkov.“ uviedla Katarína Golianová z Národného lesníckeho centa.

Partnermi projektu sú Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Užhorodský lesný podnik, š.p, Vyhodský lesný podnik, š.p., Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu “FORZA”.

 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Katarína Bugalová

Národné lesnícke centrum

Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

+ 421 45 53 14 262,

katarina.bugalova@nlcsk.org

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy.