Reakcia Národného lesníckeho centra na hercov činohry SND

Zvolen, 9. december 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) si vysoko váži záujem hercov činohry Slovenského národného divadla o stav a budúcnosť našich lesov. Niektoré vyhlásenia, ktoré odzneli v dnešnom krátkom videu však môžu spôsobiť v očiach laickej verejnosti mylnú predstavu o skutočnom stave lesov a národných parkov na Slovensku. Preto si dovoľujeme uviesť niekoľko doplňujúcich informácií.

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že všetko, čo sa deje v národných parkoch od tretieho stupňa ochrany sa nedeje bez súhlasu orgánov štátnej ochrany prírody. Každý vyťažený strom, každé stavebné povolenie je viazané na ich súhlas.

Národné parky však nie sú len bezzásahové územia s piatym stupňom ochrany, kde sa nevykonáva žiadna činnosť. V národných parkoch sa hospodári podľa schválených programov starostlivosti o lesy, ktoré sú rovnako schvaľované za účasti orgánov štátnej ochrany prírody, či mimovládneho sektora. V súčasnosti tiež platí zákon, ktorý jasne prikazuje využívanie prírode blízkeho spôsobu hospodárenia na územiach národných parkov.

Nemožno tiež opomenúť fakt, že drevo, ktoré odchádza z národných parkov je z prevažnej miery (až takmer 60 % v roku 2020) výsledkom spracovania kalamity, ako dôsledku klimatickej zmeny. Podiel vyťaženého dreva z národných parkov v roku 2020 predstavoval len niečo vyše 7 % celkového objemu ťažieb dreva na Slovensku. To sú čísla, ktoré jednoznačne potvrdzujú trend znižovania ťažieb v národných parkoch – za posledné roky sa znížila o viac než polovicu, čo potvrdila ja Štátna ochrana prírody v spoločnom stanovisku s NLC v prvej polovici tohto roka.

Je tiež dôležité pripomenúť, že práve spracovanie drevnej hmoty do podoby výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ako je napríklad drevený nábytok, pomáha dlhodobo ukladať uhlík a tým tlmiť dopady klimatickej zmeny.

Národné lesnícke centrum podporuje kvalitne pripravenú reformu národných parkov, ktorá bude výsledkom diskusie odborníkov, majiteľov a obhospodarovateľov pozemkov, ako aj ľudí, ktorých živobytie priamo súvisí s prácou v lese. V rámci takto nevrhnutej reformy by malo byť jasné, ktoré územia sú hodné ochrany a ktoré naopak, majú byť naďalej obhospodarované v súlade s princípmi trvalo udržateľného lesného hospodárstva, ktoré pre ľudskú spoločnosť produkuje okrem iných služieb aj drevo – nenahraditeľnú a obnoviteľnú surovinu, ktorú všetci každodenne využívame.

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).