Reakcia Národného lesníckeho centra na publikované údaje Inštitútu environmentálnej politiky

Zvolen, 16. november 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa nestotožňuje s analýzou Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) ohľadne úbytku lesov na Slovensku. Analýza je metodicky nepresná, a tým pádom zavádzajúca hneď z viacerých dôvodov. 

Vyhodnocovanie satelitných snímok, ktoré používa IEP, je nepresné, keďže snímky majú veľmi nízku rozlišovaciu schopnosť, len 30 x 30 metrov. Nedokážu preto zachytiť dočasný úbytok stromov a ich postupné nahradenie mladými stromčekmi, ktoré nemajú ihneď potrebnú referenčnú výšku 5 metrov.

Ďalším problémom je, že v lesoch Slovenska je veková štruktúra lesov nevyrovnaná. V súčasnosti prevládajú najmä lesy staršie s vekom nad 70 rokov. Posuny výmery lesov vo vekových stupňoch od roku 1970 jednoznačne preukazujú zvyšovanie zastúpenia lesov vyššieho veku. Dôsledkom tohto vývoja sú vysoké možnosti ťažby dreva, ako aj následná realizácia plánovaných obnovných ťažieb.

Okrem toho sem vstupuje aj ďalšia príčina, a to vysoký rozsah kalamít, ktoré sú obhospodarovatelia lesov zo zákona povinní spracovať, aby tak zabránili šíreniu ďalších škodlivých činiteľov a zabezpečili obnovu lesa. Prirodzeným dôsledkom tohto stavu je vznik dočasných „holín“, na ktorých následne po ich zalesnení (v zmysle zákona o lesoch do dvoch rokov po ťažbe) rastú mladé lesné porasty. Z dostupných údajov vieme, že výmera lesov do 10 rokov sa od roku 2010 zvýšila o takmer 50 tisíc hektárov, avšak tieto nie sú v metodike IEP nijako zohľadňované.

Metodika, ktorú používa IEP na hodnotenie prírastku alebo úbytku lesa, tiež považuje za úbytok lesa aj odumretie stromov v chránených územiach s najvyšším stupňom ochrany, kde prebiehajú prírodné procesy a dočasný úbytok stromov je v nich prirodzený, rovnako aj ich postupné nahradenie mladými stromčekmi. Toto je tiež metodicky nesprávne a skresľuje celkové údaje.

Z uvedeného je zrejmé, že výpočet straty lesa podľa metodiky IEP vôbec nezohľadňuje obnovu lesa ako takú. Každý rok sa pripočítavajú nové a nové rúbane, avšak neodpočítavajú sa zalesnené a zabezpečené plochy, na ktorých už rastie nový les.

Národné lesnícke centrum disponuje údajmi, nástrojmi a metodikami, ktoré zohľadňujú všetky vyššie uvedené faktory, a preto sú informácie prezentované v Zelenej správe smerodajné a neskreslené. Z nich jednoznačne vyplýva, že výmera lesov a lesných pozemkov na Slovensku neklesá, práve naopak – dlhodobo sa zvyšuje.

 

 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: martin.moravcik@nlcsk.org

Tel.: +421 45 5314 180

 

 

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).