Ako je to s drancovaním lesov na Slovensku?

Zvolen, 12. november 2021 – Verejnosť je v ostatnom čase konfrontovaná s vyhláseniami ohľadne drancovania lesov na Slovensku. Tieto vyhlásenia však nie sú ničím podložené. Pozrime sa teda na to, ako to s údajným drancovaním lesov vlastne je a to cez oficiálne dáta a údaje, ktoré sú verejne dostupné.

Národné lesnícke centrum, ako odborná autorita, ktorá disponuje najpresnejšími údajmi o slovenských lesoch a lesnom hospodárstve, nesúhlasí s tvrdeniami, že slovenské lesy sú drancované. Je už všeobecne známe, že výmera lesov na Slovensku sa dlhodobo zvyšuje. Kým v polovici 19. storočia bola lesnatosť len 28 percent, dnes je na úrovni viac ako 41 percent.

Je potrebné podotknúť, že vďaka prísnej lesníckej legislatíve sa na Slovensku svojvoľne nemôže meniť využitie krajiny, na ktorej bol akýmkoľvek spôsobom odstránený les – či už ide o plánovanú obnovu alebo o kalamitné plochy. Každá plocha, ktorá lesom porastená bola, v budúcnosti lesom aj zostane. Nie je tomu tak všade vo svete a lesné pozemky sa pretvárajú na pasienky, či plantáže.

Údaje zo Zelenej správy za rok 2020 tiež dokazujú, že ťažba v národných parkoch kontinuálne klesá. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. V národných parkoch sa nevykonávajú žiadne holoruby, na Slovensku sú vo všeobecnosti zakázané. Pokiaľ vznikne odlesnená plocha, ide len o spracovanie kalamity, zväčša ako dôsledok klimatických zmien. Aj v takomto prípade sa však ťažba nad 0,30 ha, čo je zhruba polovica futbalového ihriska, spracováva len so súhlasom štátnej správy životného prostredia na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Lesy v národných parkoch je dnes v zmysle platnej legislatívy možné obhospodarovať len prírode blízkym spôsobom.

Nemenej dôležitým faktom je, že lesníci v roku 2020 vysadili takmer 35 miliónov sadeníc. Ďalších minimálne 200 miliónov stromčekov vyrástlo z prirodzeného zmladenia. Naproti tomu, ťažba dreva sa kontinuálne znižuje a v roku 2020 bola dokonca najnižšia od roku 2005. Podiel ročnej ťažby dreva pod 80 % z celkového ročného prírastku poukazuje na udržateľnosť obhospodarovania našich lesov – zjednodušene možno povedať, že viac dreva narastie, ako sa vyťaží. V lesoch tak dnes podľa dostupných údajov rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm.

Na záver nám dovoľte pripomenúť, že lesníci vždy dodržia svoje slovo. Na kalamitných plochách, ktoré lesníci spracovali, dnes vidieť les, ktorý plní široké spektrum funkcií pre spoločnosť tak, ako to pred spracovaním kalamity sľúbili. Dobrým príkladom sú priložené fotografie z lokality Čertovica, kde ešte v nedávnej minulosti nebol les rozoznateľný, avšak dnes už jeho prítomnosť nemôže nikto spochybniť.

 

Kontakt k aktuálnej téme:

Igor Viszlai

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

 

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).