Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Zvolen, 27. októbra 2021 – Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národné lesnícke centrum (NLC).

Nosnou témou konferencie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Počas druhého konferenčného dňa boli v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity slávnostne vyhlásení aj víťazi tradičnej súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Už po deviatykrát boli ocenené inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spoznali najlepšia inovácia, najlepší inovátor i najlepší počin v rámci procesu transferu technológií.

Mimoriadny úspech zaznamenali vedci z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen z Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, ktorí sa stali víťazom v kategórii INOVÁTOR. Ocenenie získal kolektív pôvodcov nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa v zložení Andrej Kunca, Michal Lalík a Juraj Galko.

Ocenený inovátorský prístup sa viaže na zvyšovanie účinnosti biologickej ochrany lesa pred hmyzom, ktorý poškodzuje sadenice vysadené na plochách najmä po vetrových a lykožrútových kalamitách. „Používaný bioprípravok využíva užitočnú hubu, ktorá infikuje a následne zlikviduje škodlivý hmyz. V terénnych podmienkach sa prípravok umiestňuje ku kmienkom sadeníc, pričom jeho účinnosť je v prvých dňoch od inštalácie viac ako 90 % a po 3 mesiacoch ešte stále nad 50 %, je teda účinný počas celej vegetačnej doby. Ide o ekologicky akceptovateľnú metódu ochrany sadeníc pred vybraným premnoženým druhom hmyzu, ktorá je navyše finančne efektívna“, konštatoval Andrej Kunca, jeden z ocenených vedcov. Pôvodcovia nápadu oslovili Centrum vedecko-technických informácií o pomoc pri jeho patentovaní. S pomocou patentovej poradkyne spracovali patentovú prihlášku pre ochranu nápadu na Slovensku, v Európe a vo svete. V roku 2019 nápad odkúpila firma, ktorá patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností v celosvetovom obchode s prípravkami na ochranu rastlín.

Celkový význam konferencie COINTT zvýrazňuje fakt, že jej ambíciou je stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedecko-výskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku i v zahraničí. K tomu svojou aktivitou prispieva aj NLC ako jeden z partnerov tohto podujatia.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen rozvíja najmä aplikovaný lesnícky výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky. V súlade s výskumným zámerom na roky 2015 – 2019 a novým výskumným zámerom „Lesníctvo ako súčasť ekonomicky efektívneho a environmentálne udržateľného bio-hospodárstva“ na roky 2020 – 2024 ústav postupne rozširuje svoje zameranie výskumu na oblasť energetického využitia drevnej biomasy, biotechnológií a inteligentných technológií spracovania dreva a agrolesníckych systémov. Reaguje tým na v európskom priestore prebiehajúce štrukturálne zmeny lesnícko-drevárskeho sektoru smerom k biohospodárstvu v kontexte potenciálneho prechodu spoločnosti od fosílnej k zelenej ekonomike.

Národné lesnícke centrum – Lesnícka ochranárska služba je špecializovaný útvar, ktorý zriadilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 1993 aby účelne a systematicky zabezpečoval prenos poznatkov výskumu ochrany lesa do lesníckej praxe. Tvoria ho výskumní pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Odboru ochrany lesa a manažmentu zveri. Sídlo LOS je v Banskej Štiavnici na výskumnej stanici NLC-LVÚ Zvolen. NLC-LVÚ Zvolen prostredníctvom LOS zabezpečuje rastlinolekársku starostlivosť v lesoch Slovenska. LOS každoročne spracováva správy o stave škodcov a uverejňuje ju v ročenke „Elaborát výskytu škodlivých činiteľov“. Získané informácie sa poskytujú zriaďovateľovi, štátnej správe, veľkým vlastníkom a obhospodarovateľom a všetkým záujemcom. LOS zabezpečuje ďalej kontrolnú, prognostickú a expertíznu činnosť z problematiky ochrany lesa, navrhuje prijatie a vykonanie opatrení na zlepšenie zdravotného stavu v lesoch a zvládnutie kalamitných situácií, kontroluje zdravotný stav lesov a navrhuje opatrenia na jeho nápravu.