NLC pri podpise Memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Zvolen, 25. októbra 2021 – vychádzajúc z uvedeného memoranda podpísaného medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom životného prostredia SR si uvedomujeme, že ako lesníci, tak aj ochrana prírody potrebuje pre starostlivosť o les kvalitné údaje.

Práve preto Národné lesnícke centrum (NLC), ako odborná inštitúcia, ktorá už 15 rokov prepája lesnícky výskum, inovácie, poradenstvo, vzdelávanie, plánovanie hospodárenia v lesoch a informačný systém o lesnom hospodárstve, poskytuje služby a svoje unikátne údaje lesníkom, kolegom z ochrany prírody, či širšej laickej verejnosti.

Dlhodobo zbierané údaje dokazujú, že výmera našich lesov neustále rastie. Podľa dostupných údajov bola v polovici 19. storočia lesnatosť na území Slovenska na úrovni približne 28 percent. Dnes dosahuje výmera našich lesov viac ako 41 percent (s bielymi plochami dokonca viac ako 45%) a dlhodobo rastie.

Les vypestovaný pod dohľadom lesníkov sa obnovuje rýchlejšie, s väčším objemom biomasy, čím viaže viac uhlíka a prispieva tým k znižovaniu oxidu uhličitého v atmosfére.

Dôležité je pripomenúť, že do Zákona o lesoch boli v ostatnej novele zadefinované veľmi presné kritériá jemnejšieho, prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Prírode blízke obhospodarovanie je dnes jediný spôsob, ktorý lesníci využívajú na obhospodarovanie lesov v chránených územiach, s ambíciou rozšíriť ho do roku 2030 až na 25% výmery všetkých našich lesov.

Cieľavedomou činnosťou lesníkov prirastie na Slovensku každé takmer 3 sekundy kubík dreva a aj preto patríme v súčasnosti medzi najlepšie hodnotené krajiny v Európe z pohľadu ukladania uhlíka na 1 ha lesa. Plánovite obhospodarované lesy tiež plnia široké spektrum environmentálnych, ekologických či sociálno-ekonomických funkcií a súčasne vytvárajú pracovné miesta pre takmer sedemnásť tisíc ľudí.

Kontakt k aktuálnej téme: 

Ing. Igor Viszlai, PhD.

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen

Mail: igor.viszlai@nlcsk.org

Tel.: +421 905 620 427

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).